AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.08.2007

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.04.2014

Einsteinova 19, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 09.04.2009 Vysoká 34, Bratislava, 81106

Od 09.04.2008 Staromestská 6D, Bratislava, 81103

Od 10.08.2007 Záveterná 5681/7, Bratislava, 84107


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[49] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[83] Zmena základného imania +/- 419
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2016 2015 2014 2013
6 901 567 6 142 045 7 109 167 3 194 126
902 789 1 250 591 769 321 533 717
402 132 773 440 276 788 404 820
368 083 584 657 188 041 335 411
31 581 16 365 17 149
2 468 4 843 7 219
167 575 64 379 69 409
500 657 477 151 492 533 128 897
304 096 287 947 230 256
196 561 189 204 262 277 100 842
28 055
5 839 902 4 795 367 6 225 801 2 577 624
3 142 428 118 60
3 142 428 118 60
184 059 29 984 20 464
20 464
6 765
177 294 29 984
3 364 874 2 202 740 2 141 036 1 014 428
2 937 633 1 998 882 2 125 178 993 026
1 914
2 935 719 1 998 882 2 125 178 993 026
9 702 9 073
414 059 173 116
13 182 30 742 6 156 12 329
2 287 827 2 562 215 4 084 647 1 542 672
35 359 12 424 9 684 2 929
2 252 468 2 549 791 4 074 963 1 539 743
158 876 96 087 114 045 82 785
6 576 821 1 338 1 323
126 397 83 106 59 394 39 555
25 903 12 160 53 313 41 907
2016 2015 2014 2013
6 901 567 6 142 045 7 109 167 3 194 126
4 358 713 5 082 245 5 686 129 2 780 957
130 000 130 000 130 000 129 522
130 000 130 000 129 522 129 522
478
12 952 12 952 12 952 12 952
12 952 12 952 12 952 12 952
3 939 293 2 727 720 2 638 483 1 330 349
3 939 293 2 727 720 2 638 483 1 330 349
276 468 2 211 573 2 904 694 1 308 134
2 532 931 1 052 796 1 411 842 412 798
6 378 15 741 37 590 42 134
8 417 24 490
6 378 7 324 68 82
13 032 42 052
1 540 396 815 583 1 321 283 359 552
855 349 310 581 708 023 192 432
855 349 310 581 708 023 192 432
41 407 21 625 2 148 333
276 909 193 441 2 613
174 483 133 874 3 074 264
183 832 126 956 561 285 137 827
8 416 29 106 44 140 28 696
986 157 221 472 52 969 11 112
169 371 108 583 52 969 11 112
816 786 112 889
9 923 7 004 11 196 371
9 916 6 993 11 196 371
7 11