Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
daňový bonus
child and parent hands holding money jar, donation, saving, charity, family finance plan concept, Coronavirus economic stimulus rescue package, superannuation concept

Daňový bonus na manželku, dieťa, hypotéku a iné daňové bonusy

Chcete ušetriť na daniach? Bez ohľadu na to, či pracujete alebo podnikáte, môžete využiť daňové bonusy. V našich podmienkach si viete znížiť daňovú povinnosť touto formou v rôznych oblastiach. Môže ísť o bonus na dieťa, na manželku, v podobe nezdaniteľnej časti základu dane, pre III. dôchodkový pilier aj bonus na úroky z hypotéky.

Čo je daňový bonus, kedy sa uplatňuje a aké má výhody

Hoci neexistuje jednotná a presná definícia, vo všeobecnosti znamená daňový bonus zvýhodnenie na dani z príjmu. Ide o daň, ktorá sa vzťahuje na príjmy či už zo závislej činnosti, najčastejšie z pracovného pomeru, ale aj na príjem z podnikania.

V prípade daňových bonusov, o ktorých bude reč, sa jedná o bonusy znižujúce daň z príjmu fyzických osôb. Netýkajú sa preto obchodných spoločností a firiem, no môže si ich uplatniť napríklad konateľ, ktorý vykonáva túto funkciu s pracovnou zmluvou. Bonus môže mať formu zníženia daňovej povinnosti alebo priameho vyplatenia financií.

Ktoré daňové bonusy si viete uplatniť v roku 2021? Tieto:

 • najznámejším bonusom je daňový bonus na dieťa, ktorý si môžete uplatniť na každé dieťa, ktoré máte, môže tak ale spraviť iba jeden z rodičov
 • nepriamou formou bonusu je aj nezdaniteľná časť základu dane, ktorá prislúcha každej fyzickej osobe, s ňou súvisí aj tzv. daňový bonus na manželku
 • pre skupiny obyvateľstva, ktoré splnia podmienky veku aj príjmu, je dostupný daňový bonus na úroky z hypotéky, ide o nástupu tzv. hypotéky pre mladých
 • ak si sporíte na dôchodok v treťom dôchodkovom pilieri, môžete si znížiť svoju daňovú povinnosť aj o daňový bonus za výšku nasporených vkladov

Ak ste podnikateľ, daňové bonusy spomínané vyššie si viete uplatniť pri podaní daňového priznania. V prípade zamestnancov je možné uplatniť si daňové bonusy na mesačnej báze. To súvisí s vyplácaním mzdy a rozdielom medzi hrubou a čistou mzdou.

Niektoré zo spomínaných bonusov je možné poberať po celý kalendárny rok, iné iba v tie mesiace, kedy sú splnené podmienky s nimi súvisiace. Rozdielne sú aj vlastnosti z pohľadu výšky bonusov. V prípade bonusu za sporenie v treťom dôchodkovom pilieri je výška bonusu závislá od vašich platieb na sporenie, bonus za dieťa je nemenný.

1. bonus: Nezdaniteľná časť základu dane

Prvým typom bonusu, hoci sa tak nenazýva, je nezdaniteľná časť základu dane. Tento bonus si vie uplatniť každý daňovník, fyzická osoba, na svoje tzv. aktívne príjmy. Ide o daňové zvýhodnenie, vďaka ktorému si môžete znížiť základ dane a teda aj daň.

Tu sú najčastejšie príjmy, na ktoré si viete uplatniť bonus:

 • príjmy zo závislej činnosti podľa paragrafu 5 zákona o dani z príjmov, čiže typicky ide o príjmy zo zamestnania na trvalý pracovný pomer
 • príjmy z podnikania fyzickej osoby podľa paragrafu 6 zákona o dani z príjmov, pod týmito príjmami sa myslia príjmy zo živnosti alebo z poľnohospodárskej výroby
 • príjmy z vytvorenia nejakého diela alebo príjmy z podania umeleckého výkonu, ktoré sú tiež predmetom zdanenia podľa zákona o dani z príjmov
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré podliehajú zdaneniu, napríklad príjmy znalcov za vypracovanie odborných znaleckých posudkov

Naopak, na pasívne príjmy nie je možné tento typ daňového bonusu uplatniť. K týmto príjmom patria napríklad príjem za prenájom nejakej nehnuteľnosti alebo jej časti, príjem z úročenia poskytnutej pôžičky alebo príjem z predaja nehnuteľnosti.

Nezdaniteľná časť základu dane sa odvíja podľa výšky základu dane. Maximálna výška ročnej nezdaniteľnej časti pre rok 2021 je na osobu v sume 4.511,43 €.

To platí v prípade, ak je základ dane nižší alebo rovný, ako je 92,8 násobok sumy životného minima. Pre rok 2021 je to suma 19.936,22 €. Laicky povedané, z príjmu do tejto sumy, si viete odpočítať ako bonus práve spomenutú nezdaniteľnú časť vo výške 4.511,43 €. Z nej nebudete platiť žiadnu daň z príjmu, z vyššieho zárobku potom už áno.

Výška tejto nezdaniteľnej časti ale s vyšším príjmom postupne klesá a to priamoúmerne. Používa sa na to vzorec, kde sa od 44,2 násobku životného minima odpočíta vždy 1/4 základu dane pre dané obdobie. Pre základ dane vyšší, ako je suma 37.981,94 € je potom už výška ročnej nezdaniteľnej časti 0 €. To znamená, že bonus si už neuplatníte.

2. bonus: Daňový bonus na manželku

Druhým často využívaným bonusom je tzv. daňový bonus na manželku. Nemusí ísť iba o manželku, ale môže ísť aj o manžela, dôležitá je podmienka manželstva ako takého. Bonus spočíva vo využití daňového bonusu jednej osoby druhou osobou.

Tu sú podmienky, výška bonusu a ďalšie jeho parametre:

Princíp daňového bonusu: Princípom bonusu je práve spomínaná nezdaniteľná časť základu dane. Ak budú pre to splnené podmienky, môže si jeden z manželov uplatniť na svoje príjmy takúto nezdaniteľnú časť namiesto druhého manžela. Typickou situáciou je, ak sa manželka stará o maloleté dieťa a nemá príjem, vtedy si to môže uplatniť manžel.

Podmienky pre získanie: Uplatniť si bonus na manžela alebo manželku je možné, ak obaja žijú v spoločnej domácnosti a je splnená jedna z podmienok. Môže ísť o starostlivosť o maloleté dieťa, poberanie peňažného príspevku na opatrovanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo ide o občana so zdravotným postihnutím.

Výška daňového bonusu: Výška možného daňového bonusu, ktorý si budete vedieť uplatniť, sa počíta z rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane a vlastným príjmom vášho manžela či manželky. Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjem, aj ten, ktorý je oslobodený od dane, znížený o uhradené zdravotné aj sociálne odvody.

Príjmy pre výpočet bonusu: Do príjmov sa započítavajú teda všetky príjmy, niektoré ale majú výnimku a neprihliada sa na ne. Ide o zamestnanecké prémie, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, daňové bonusy a niektoré štátne sociálne dávky. Do poslednej skupiny patria napríklad príspevky a prídavky na dieťa či príspevky k dôchodkom.

Kedy sa bonus uplatňuje: Daňový bonus na manžela alebo manželku sa môže uplatniť až po skončení daňového obdobia. Dôvodom je samotný princíp výpočtu, kedy sa musí zohľadniť obdobie, kedy manžel alebo manželka splnili podmienky. Typicky ide o časové obdobie, tento bonus si môžete uplatniť v 1/12 za každý mesiac splnených podmienok.

3. bonus: Daňový bonus na dieťa

Veľmi známym a často využívaným bonusom je daňový bonus na dieťa. Ide o bonus, ktorý prináleží daňovníkovi za každé dieťa, pokiaľ splní stanovené podmienky. Daňovník si môže týmto bonusom zvýšiť čistú mzdu alebo znížiť daň na konci obdobia.

Tu sú dôležité podmienky a parametre súvisiace s bonusom:

Čo je bonus a kedy sa uplatňuje: Daňový bonus na dieťa je bonusom, ktorým štát podporuje rodinnú politiku. Vďaka nemu je možné si znížiť daňovú povinnosť pre daň z príjmu za príslušné daňové obdobie. Bonus si môže uplatniť iba jeden z rodičov a je uplatniteľný pre príjmy zo zamestnania aj príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Definícia vyživovaného dieťaťa: Daňový bonus je možné uplatniť si na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Za takéto dieťa sa podľa zákona považuje dieťa vlastné, dieťa osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu aj dieťa druhého z manželov.

Kto má nárok: Nárok na bonus vzniká daňovníkovi, ktorý splní podmienky týkajúce sa výšky príjmu. Nárok má ten daňovník, ktorý mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, čiže zamestnania, aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy. To isté platí aj pre príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, tam ale nesmie byť daňová strata.

Výška daňového bonusu: Daňový bonus sa uvádza v mesačnej výške a záleží od veku dieťaťa. Do 30.6.2021 platí pre dieťa vo veku do 6 rokov suma 46,44 €, pre staršie 23,22 €. Od 1.7.2021 sa uplatňuje pre dieťa od 6 do 15 rokov vyššia suma a to 39,47 €. Pre staršie dieťa, čiže vo veku nad 15 rokov, sa stanovuje suma bonusu 23,22 €.

4. bonus: Daňový bonus na úroky z hypotéky

V minulosti išlo o hypotéku pre mladých, po novom má táto forma podpory bývania podobu daňového bonusu. Vďaka nemu je možné si znížiť daň z príjmu podľa toho, aké vysoké úroky na hypotekárnom úvere platí. Znižuje sa priamo výška dane.

Ak ide o podmienky získania bonusu, musíte splniť toto:

 • prvou podmienkou je, aby ste mali vek najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov, tento vek sa vzťahuje ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver
 • druhou podmienkou je, že sa musí jednať o hypotekárny úver spĺňajúci parametre a definíciu zo zákona, nemôže preto ísť o bežný spotrebný úver
 • treťou podmienkou je výška príjmu, ktorá nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za predchádzajúci kalendárny rok
 • tento príjem sa počíta ako priemerný mesačný príjem daňovníka zo zdaniteľných príjmov, najmä zo závislej činnosti, podnikania aj pasívnych príjmov

Do príjmu, ktorý sa započítava do posudzovanej výšky v súvislosti s koeficientom, patria napríklad aj kapitálové príjmy či podiely na zisku. Sú sem zahrnuté aj podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi či vyrovnávacie podiely. Daňový bonus je možné získať iba na úver, ktorého zmluva bola uzatvorená po 31.12.2017

Uplatňuje sa vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, najviac však vo výške 400 € za jeden kalendárny rok. Nárok na uplatnenie bonusu trvá prvých 5 rokov splácania hypotéky. Bonus sa vypočítava len z výšky maximálne 50.000 € úveru na jeden byt či dom. To znamená, že si ho viete uplatniť iba na úver na bývanie do tejto sumy.

5. bonus: Daňový bonus na sporenie v III. dôchodkovom pilieri

Posledným daňovým bonusom, na ktorý môžete mať po splnení podmienok nárok, je bonus na sporenie súvisiace s dôchodkom. Ak si sporíte na svoj dôchodok aj v treťom dôchodkom pilieri v DSS, môžete vďaka tomuto sporeniu ušetriť na dani z príjmu.

Podľa posledných známych štatistík je v doplnkovom dôchodkovom sporení vyše 800 tisíc Slovákov. Podobne, ako v druhom pilieri, aj v tom treťom je možné vybrať si z rôznych sporiacich fondov. Z pohľadu výšky a nároku na daňový bonus nezáleží na tom, či si sporíte v konzervatívnom, vyváženom, akciovom alebo indexovom fonde, je to jedno.

V prípade, že ste do III. dôchodkového piliera vstúpili po dátume 1.1.2014, príde vám každoročne spolu s výpisom od DSS aj tzv. Potvrdenie o prijatých platbách. Toto tlačivo vám poslúži na získanie nároku na daňový bonus. Výška týchto platieb, čiže príspevkov, sa dá odčítať od základu dane, čiže si znižujete sumu, z ktorej sa vypočíta daň.

Tu platí jednoduchá podmienka: do zníženia základu dane si viete započítať príspevky na sporenie v III. dôchodkovom pilieri do výšky 180 € za kalendárny rok.

Do tejto sumy sa však započítavajú iba príspevky, ktoré platíte vy, nie váš zamestnávateľ. Ak vám zamestnávateľ na III. pilier prispieva „zo svojho“, výška jeho príspevkov nie je predmetná vo veci daňového bonusu. Ak si do III. piliera nasporíte vlastnými príspevkami aspoň 180 € za kalendárny rok, viete ušetriť zhruba 34 € na dani z príjmu.

Zhrnutie na záver

Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek zo spomínaných daňových bonusov, pred uplatnením si dobre naštudujte podmienky nároku. Nemenej dôležitý je aj správny výpočet bonusu, najmä v prípade, že jeho výška súvisí s príjmami podliehajúcimi zdaneniu.

Cieľom daňových bonusov je jednak zaviesť solidárny princíp v prípade výšky daňového zaťaženia, ale aj motivovať vás. V prípade III. dôchodkového pilieru je zrejmá motivácia v zdôraznení miery vlastného sporenia si na dôchodok. Štát týmto spôsobom zvyšuje mieru zodpovednosti za vlastné úspory na dôchodku a to cez bonus na dani.

O niektoré bonusy je nutné exaktne požiadať, napríklad o bonus na úroky z hypotéky. Iné vznikajú automaticky, napríklad nezdaniteľná časť základu dane.

Spoločnou črtou týchto zvýhodnení je, že sa nejedná o priamo vyplácané finančné dávky. Získanie bonusov neznamená, že vám daňový úrad alebo štát pošle peniaze na účet. Môžete však výrazne ušetriť na dani z príjmu. V prípade zamestnancov sa to odrazí na vašej čistej mzde v porovnaní s hrubou, u podnikateľov zas v daňovom priznaní.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.