Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
konečný užívateľ výhod
business background of businessman having handshake

Konečný užívateľ výhod, kto to je a ktorý register ho obsahuje

Pojem konečný užívateľ výhod je u nás známy od roku 2018. Vtedy sa prvý krát objavila povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod, ktorú ukladal zákon podnikateľom, či už išlo o s.r.o. spoločnosť alebo o inú formu podnikania. Na túto tému, aký je postup pri zápise, aká hrozí pokuta alebo kde je zoznam užívateľov, sa pozrieme bližšie.

Kto je konečný užívateľ výhod a kde sa spomína

O konečnom užívateľovi výhod hovoria v našom právnom poriadku dva zákony. Prvým je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a druhým je zákon č. 315/2016 Z. z., ktorý je zameraný na register partnerov verejného sektora.

Tieto zákony používajú pre definíciu opis osôb, ktoré chápu ako konečných užívateľov výhod. V prípade druhého spomínaného zákona sa odkazuje pre definovanie takejto osoby na prvý zákon, no v praxi by sa dalo povedať, že ako konečného užívateľa výhod chápe takú osobu, ktorá obchoduje so štátom a má z tohto obchodu finálny prospech.

Zjednodušene povedané, ako konečný užívateľ výhod je:

 • ten, kto ovláda alebo kontroluje podnikateľský subjekt alebo subjekt s majetkovou činnosťou, či už priamo alebo nepriamo, ale má na to vplyv
 • ten, v koho prospech sa vykonáva podnikateľská, príjmová alebo obchodná činnosť, alebo kto má právo na hospodársky prospech z týchto činností
 • ten, kto má podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní podnikateľského subjektu v takej miere, že vie reálne ovplyvniť činnosť subjektu
 • ten, kto má právo vymenovávať, ustanovovať alebo odvolať také orgány podnikateľského subjektu, ktoré subjekt riadia alebo kontrolujú

Ako konečný užívateľ výhod býva označená fyzická osoba, nemôže teda ísť o nejakú obchodnú spoločnosť alebo právnickú osobu. Identifikácia konečného užívateľa výhod má význam v tom, aby bolo jasné, kto má z daného podnikania prospech.

Najviac známou témou v tomto ohľade je zisťovanie skutočných „vlastníkov“ podnikateľských subjektov, ktoré nejakým spôsobom obchodujú so štátom. Identifikačné údaje sa potom zapisujú do verejného registra a je možné si ich kedykoľvek overiť. Vďaka tomu je možné zistiť, kto „stojí“ za nejakou spoločnosťou či podnikaním.

Čo hovorí zákon o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti

Ak ide o taxatívne stanovenú definíciu, spomínaný zákon č. 297/2008 Z. z. ju obsahuje v paragrafe 6. V tomto prípade rozlišuje konečného užívateľa výhod podľa formy, čiže či ide o právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku.

Všeobecne platí, že konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku. Je to aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, čiže vyvíjajú zárobkovú a podnikateľskú aktivitu.

V prípade právnických osôb je to najmä fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené predošlými možnosťami, no ovláda ju takým spôsobom, že tam existuje príčinná súvislosť
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, napríklad ak ide o zárobkovú činnosť

Ak hovoríme o fyzickej osobe – podnikateľovi, tak tu je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania tejto fyzickej osoby – podnikateľa. Môže ale mať 25 % prospech aj z inej jej činnosti.

Pokiaľ ide o združenie majetku, konečným užívateľom je:

 • fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku
 • fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena
 • fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
 • fyzická osoba, ktorá je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov

Ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. Zákon pamätá aj na situáciu, ak by žiadna fyzická osoba nespĺňala kritériá uvedené v ňom. V takom prípade postupuje v hierarchii osôb ďalej.

Vtedy sa za konečných užívateľov výhod považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Konečným užívateľom môže byť aj fyzický osoba, ktorá síce sama nesplní požadované podmienky, ale už s niekým iným splní aspoň niektoré z nich.

Povinnosti súvisiace s konečným užívateľom výhod

Zákon ukladá v súvislosti s konečným užívateľom výhod povinným osobám realizovať určité úkony. Tie majú zabrániť legalizácii príjmov z trestnej činnosti a odhaliť takéto aktivity. Ide najmä o povinnosti súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod.

Kto musí túto identifikáciu robiť? Viac skupín subjektov:

Banky, poisťovne a DSS: Každá banka je povinnou osobou z hľadiska identifikácie konečného užívateľa výhod. Patrí sem aj exportno-importná banka Slovenskej republiky. Okrem toho majú túto povinnosť aj všetky poisťovne, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť v životnom poistení, DSS a rovnako tak doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Ďalšie finančné inštitúcie: Povinnosti súvisiace s konečným užívateľom výhod ukladá zákon aj centrálnemu depozitáru cenných papierov, burze cenných papierov, komoditnej burze, správcovskej spoločnosti a depozitárovi, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom, subjektom kolektívneho investovania, zmenárňam a ďalším.

Právne profesie: Za splnenia podmienok vymenovaných v zákone môžu mať povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod aj súdni exekútori, správcovia konkurzného konania, audítori, účtovníci, daňoví poradcovia, advokáti, notári a realitné kancelárie. Mnoho týchto profesií však iba v prípade, ak ide o špecifickú činnosť nad istý finančný limit.

Subjekty špecifického obchodu: Povinnosti má aj aukčná sieň alebo subjekt, ktorý obchoduje alebo sprostredkuje obchod s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi. Hodnota obchodu musí byť minimálne 10.000 €.

Ostatné subjekty: Zákon vymenúva aj mnoho iných subjektov, ktoré majú povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod. Ide napríklad o poštové podniky, prevádzkovateľov hazardných hier, veriteľov, poskytovateľov služieb peňaženky alebo zmenárne virtuálnej meny alebo niektoré iné subjekty, kde sa pracuje s financiami.

Všetky tieto spomínané subjekty vykonávajú úkony, ktoré sa označujú ako starostlivosť vo vzťahu ku klientovi. Tá podľa rozsahu môže byť základná, zjednodušená alebo zvýšená. Zákon každý tento jeden typ presne vymedzuje, vrátane výnimiek.

Najdôležitejšou povinnosťou je identifikácia konečného užívateľa výhod, vrátane uchovania zistených údajov. Tie je nutné uchovať v listinnej alebo elektronickej podobe. Okrem samotných identifikačných údajov musí subjekt ukladať aj údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod a tiež tie, ktorými sa postavenie preukazuje.

Tieto údaje musí povinný subjekt uchovávať počas celej doby, kedy má daná fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a ešte aj ďalších 5 rokov po tom.

Kam a ktoré údaje sa o konečnom užívateľovi výhod zapisujú

Konečný užívateľ výhod sa stal v podnikateľských kruhoch známy najmä povinnosťou jeho zápisu do obchodného registra. V ňom už po novom musí mať každý subjekt zapísaného konečného užívateľa výhod, no nejde o verejne voľne prístupný údaj. Pozrieť si, kto je v akom subjekte konečný užívateľ výhod, môžu iba vybrané štátne úrady.

Okrem obchodných spoločností sa povinnosť zapísať si konečného užívateľa výhod vzťahuje aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie. Okrem obchodného registra sa údaje o konečnom užívateľovi výhod budú zapisovať aj do iných registrov a to podľa špecifického zamerania.

Paralelne sa tak uvádza konečný užívateľ výhod napríklad aj v registri partnerov verejného sektora alebo v registri nadácii či v iných podobných registroch. Údaje z týchto registrov sú prenášané aj do špeciálneho registra vedeného Štatistickým úradom SR.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré sa v tejto súvislosti vedú, ide o:

Meno a priezvisko: Štandardne zapisovaným údajom do registrov konečných užívateľov výhod je meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude považovaná za konečného užívateľa výhod. Tieto údaje je subjekt oprávnený zistiť a overiť z dokladu totožnosti, za týmto účelom môže overiť aj fyzickú podobu osoby a porovnať ju s dokladom totožnosti.

Rodné číslo a dátum narodenia: Veľmi dôležitými identifikačnými údajmi sú rodné číslo a dátum narodenia. Tieto údaje sú unikátne pre každú osobu, takže ich zápisom sa dá so 100 % spoľahlivosťou identifikovať fyzická osoba, ktorá má byť konečným užívateľom výhod. Oba údaje sa zapisujú tak do obchodného registra, ako aj iných registrov.

Adresa: Ďalším zapisovaným údajom je adresa. Spravidla ide o adresu trvalého pobytu, ale nie je to podmienka, môže ísť aj o adresu iného pobytu, kde je fyzická osoba zastihnuteľná. V prípade, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa, zapisuje sa aj miesto podnikania. Čo sa týka adresy, zapisuje sa ulica, súpisné číslo, popisné číslo, PSČ a mesto.

Štátna príslušnosť a postavenie: V rámci zapisovaných údajov je dôležitým identifikátorom aj štátna príslušnosť. Tá je dôležitá najmä v prípade podozrení z legalizácie príjmu a to aj preto, aby bolo jasné, pod judikatúru ktorej krajiny konečný užívateľ spadá. V prípade, ak je fyzická osoba verejným funkcionárom v SR, zapíše sa aj tento údaj.

Doklad totožnosti: V rámci overovania identifikácie fyzickej osoby sa porovnáva skutočnosť s dokladom totožnosti. Aby bolo neskôr dohladateľné, o aký doklad totožnosti sa jedná, je súčasťou registrov konečných užívateľov výhod aj identifikačné číslo dokladu totožnosti. Ako doklad totožnosti sa chápe nielen občiansky preukaz, ale aj pas.

Údaje súvisiace s postavením konečného užívateľa výhod: Posledným zapisovaným údajom je údaj o tom, na základe čoho je daná fyzická osoba zapísaná ako konečný užívateľ výhod. Tu sa špecifikuje splnenie podmienky, ktorá je k tomu určujúca, napríklad kontrola podielu, základného imania či akcií alebo iný typ kontroly subjektu.

Pokuta v prípade, ak nie je aktuálny konečný užívateľ výhod zapísaný

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra nie je nová. Pre subjekty, ktoré tak ešte nespravili, uplynula lehota pre povinnosť tohto zápisu 31. decembra 2019. Platilo to pre tie subjekty, ktoré boli založené skôr.

Dnes už je povinnosť uviesť konečného užívateľa výhod priamo stanovená ako podmienka pri návrhu na vklad nového subjektu do obchodného registra. Pokiaľ ste ale zakladali vašu s.r.o., a.s. alebo inú spoločnosť skôr, konečný užívateľ v registri zapísaný nebol. Do spomínaného dátumu ste tak mali povinnosť dodatočne ho doplniť cez návrh zmeny.

V prípade, že ste to nestihli, hrozí vám pokuta. Tú môže udeliť súd a to buď právnickej osobe alebo oprávnenej fyzickej osobe a to až do výšky 3.310 €.

Pozor si však treba dať aj na aktuálnosť údajov. Ak sa totiž pre daný subjekt zmení konečný užívateľ výhod, treba túto zmenu aktualizovať. Pokiaľ na to zabudnete, aj za neaktuálnosť údajov vám hrozí pokuta zo súdu.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.