Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
obchodný register
Register online on keyboard key

Obchodný register, čo to je, ako funguje a čo tam nájdete

Obchodný register je zbierka alebo zoznam údajov firiem, s.r.o. aj iných obchodných spoločností a podnikateľov. Sú v ňom údaje o tých subjektoch a podnikateľoch, ktorí sú povinní sa zapísať do registra alebo tak spravili na základe možnosti. Ako funguje, kde získať výpis z neho a ako prebieha vyhľadávanie, to všetko si povieme teraz.

Obchodný register na Slovensku a jeho definícia

Obchodný register je verejný zoznam, ktorého cieľom je zápis a uchovanie údajov právnických a čiastočne aj fyzických osôb. Najčastejšími subjektmi, ktoré v obchodnom registri nájdete, sú obchodné spoločnosti, či už s.r.o. alebo a.s. firmy.

Súčasťou registra môžu byť aj družstvá, odštepné závody, organizačné zložky podnikov zahraničných osôb alebo právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev. Ak ide o zapísané obchodné spoločnosti, v registroch sú zapísané okrem s.r.o. alebo a.s. spoločností aj verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti.

Keďže ide o verejný register, má tieto charakteristiky:

 • každý, kto chce, môže požiadať registrový súd o zápis do tohto registra, pokiaľ mu to umožňuje legislatíva, to sa týka fyzických osôb podnikateľov
 • každý, kto chce, môže zároveň požiadať registrový súd o výpis verejne dostupných údajov z tohto registra a to bez toho, aby preukazoval dôvod
 • do registra je možné aj nahliadať a to cez internetovú stránku obchodného registra, kde viete vyhľadávať údaje o zapísaných subjektoch a osobách
 • do registra môže byť zapísaná aj zahraničná osoba, ktorá má bydlisko mimo územia SR, ale na území SR má podnik alebo jeho organizačnú zložku

Súčasťou registra môžu byť aj fyzické osoby – podnikatelia. Najčastejšie sú to živnostníci, podnikatelia podľa osobitných predpisov a podnikatelia vykonávajúci poľnohospodársku výrobu. Tieto osoby môžu byť zapísané do registra na základe žiadosti.

Ktoré údaje obsahuje obchodný register

Úlohou obchodného registra je zhromaždiť a zverejniť na jednom mieste údaje a verejne dostupné informácie podnikateľského charakteru. Tie sa týkajú tak samotných subjektov, ako aj osôb, ktoré majú k týmto subjektom vlastnícki či iný priamy vzťah.

K základným údajom, ktoré tu sú zapísané, patria tieto:

 • obchodné meno pri právnickej osobe, pri fyzickej osobe obchodné meno alebo aj meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena
 • sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania pri fyzickej osobe
 • identifikačné číslo, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko
 • predmet podnikania alebo podnikateľskej činnosti
 • právna forma právnickej osoby
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ak je štatutárnym orgánom alebo jeho členom
 • identifikačné údaje právnickej osoby, ak je štatutárnym orgánom alebo jeho členom
 • označenie, adresu a predmet podnikania odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko
 • identifikačné údaje prokuristu, konkrétne meno, priezvisko a jeho bydlisko
 • identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré sú členmi dozorného orgánu

Ak bola právnická osoba zrušená, do obchodného registra sa zapíšu aj zrušenie a právny dôvod zrušenia Ak išlo o likvidáciu subjektu, je tu zapísaný dátum vstupu do likvidácie aj dátum jej skončenia. To isté platí pre vyhlásenie a ukončenie konkurzu.

Zápis ďalších údajov závisí aj od právnej formy subjektu:

Verejná obchodná spoločnosť: Ak ide o v.o.s., súčasťou zápisu v obchodnom registri sú mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia, rodné čísla a prípadne aj iné identifikačné údaje spoločníkov fyzických osôb. Ak sú spoločníci právnické osoby, sú tu ich obchodné mená, sídla a iné identifikačné údaje, pokiaľ im tieto boli pridelené.

Komanditná spoločnosť: Tu sú súčasťou zápisu tiež identifikačné údaje spoločníkov, či už ide o fyzické osoby alebo o právnické osoby. Okrem toho je určené pri každom spoločníkovi, či sa jedná o komanditistu alebo komplementára. V registri sú údaje aj o výške vkladu a základného imania každého komanditistu a o rozsahu ich zaplatenia.

Spoločnosť s ručením obmedzeným: Aj pri s.r.o. spoločnosti sú v registri údaje identifikujúce spoločníkov, či už sa jedná o fyzické alebo právnické osoby. K ďalším údajom patria výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a rozsahy ich zaplatenia. Tiež sú tu údaje o tom, či bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu.

Akciová spoločnosť: Pri akciovej spoločnosti sa do obchodného registra zapíšu výška základného imania, údaje o akciách a ich menovitá hodnota. Ak má spoločnosť iba jediného akcionára, sú tu aj jeho identifikačné údaje. Ak ide o akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním, uvedie sa v registri, že akcie sú bez menovitej hodnoty.

Jednoduchá spoločnosť na akcie: V tomto prípade sa uvádzajú výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií a vylúčenie alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno. Ak má táto spoločnosť jediného akcionára, do registra sa zapíšu jeho identifikačné údaje podľa právnej formy osoby.

Organizačná štruktúra a zbierka listín obchodného registra

Obchodný register vedie príslušný registrový súd. Pre právnické osoby ide o okresný súd v sídle krajského súdu, pre fyzické osoby súd podľa miesta podnikania.

Ak fyzická osoba nemá miesto podnikania, berie sa ako miestne príslušný súd ten súd, ktorý spadá do regiónu, kde má bydlisko. Medzi registrové súdy patria Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Košice I, Okresný súd Nitra, Okresný súd Prešov, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Trnava a Okresný súd Žilina.

Súčasťou registra je zbierka listín, kde nájdete napríklad:

 • spoločenskú zmluvu, zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu
 • všetky zmeny týchto dokumentov a úplné znenie všetkých týchto dokumentov po vykonaných zmenách
 • listiny obsahujúce identifikačné údaje členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov
 • riadne aj mimoriadne účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky aj priebežné účtovné závierky
 • rozhodnutia súdov o zrušení likvidáciou aj bez likvidácie, rozhodnutia súdov o neplatnosti subjektu
 • rozhodnutia súdov o vyhlásení konkurzu, povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania
 • znalecké posudky
 • vyhlásenia správcu vkladu podľa osobitného zákona
 • iné zmluvy týkajúce sa vlastníckych vzťahov

Úkony súvisiace s obchodným registrom

To, že obchodný register je verejným registrom, umožňuje vykonávať v súvislosti s jeho obsahom viaceré úkony. Ide o tie, ktoré znamenajú zápis nových údajov, zmeny doterajších údajov, výmaz údajov a celý subjektov a tiež výpis uložených údajov.

Tu sú najčastejšie úkony súvisiace s obchodným registrom:

Zápis údajov: Prvým a najčastejším úkonom je zápis nových údajov do obchodného registra. Návrh je možné podávať elektronickou formou spoločne s prílohami, tie vo výnimočných prípadoch aj v listinnej podobe. Návrh sa podáva na registračný súd alebo cez jednotné kontaktné miesto. Návrh musí podať osoba na to zákonne oprávnená.

Zmena údajov: Častým úkonom je zmena údajov, napríklad sídla, predmetov podnikania či identifikačných údajov súvisiacich s fyzickými osobami so vzťahom k subjektu. Na zmenu údajov je potrebné vyplniť návrh na zmenu, doložiť všetky potrebné prílohy a zaplatiť súdny poplatok. Taktiež je možné meniť aj dokumenty uložené v zbierke listín.

Vymazanie údajov: Oprávnená osoba k danému subjektu môže podať aj návrh na vymazanie údajov z obchodného registra. Tento návrh je potrebné doložiť aj s prílohami a zaplatiť súdny poplatok. Ak ide o výmaz celého subjektu, registračný súd to môže spraviť aj bez návrhu, ak mu to ukladá zákon. Nie vždy je o tom povinný vydať aj potvrdenie.

Výpis údajov: Posledným úkonom je získanie výpisu údajov z obchodného registra. Tento výpis môže mať elektronickú podobu, ale aj podobu oficiálnej listiny. Takýto oficiálny výpis je použiteľný na právne úkony v prípade potvrdenia a môžete ho získať na pošte aj u notára. Výpis z registra platí v daný moment a vydáva sa v slovenskom jazyku.

Pozor na falošné registre a podobné zoznamy

Označenie „obchodný register“ so sebou prináša aj množstvo podnikateľských príležitostí. Buď ide o príležitosť zužitkovať dopyt po informácií o firmách a podnikateľoch, alebo o zneužitie tohto označenia v prípade začínajúcich spoločností. Prvá situácia súvisí s rôznymi online zoznamami firiem, ktoré sa tvária ako oficiálny obchod register.

Ich cieľom je však zarábať na reklamnom priestore a to tým, že budú zhromažďovať voľne dostupné údaje o firmách a imitovať tak originálny obchodný register.

Druhá situácia už môže znamenať aj priame materiálne a finančné škody. Po založení novej živnosti alebo obchodnej spoločnosti môže vo vašej poštovej schránke pristáť list od „obchodného registra“. Nie toho pravého, ale skôr od toho pochybného.

Cieľom takéhoto listu je navodiť dojem, že sa jedná o oficiálnu výzvu na zaplatenie poplatku na zápis do obchodného registra. Ide o nápad, ktorý zneužíva neskúsenosť začínajúcich podnikateľov a ochotu zaplatiť za hocičo, ak to bude vyzerať ako „povinnosť“. Táto taktika je podobná tzv. „šmejdom“ a preto si dajte dobrý pozor na takúto poštu.

Novinky v obchodnom registri od 01. októbra 2020

Od 1.10.2020 prešiel obchodný register viacerými zmenami. Prvou zmenou bolo rozšírenie údajov, ktoré sa do registra po novom zapisujú. Druhou zmenou bola zmena podávania úkonov súvisiacich s registrom a zápisom údajov, konkrétne zmena formy.

Ak ide o zmenu formy, tá bude po novom iba elektronická:

 • podania do obchodného registra je možné realizovať už iba v elektronickej forme, donedávna bola na výber písomná alebo elektronická podoba
 • na návrh podaný v listinnej forme nebude registračný súd miestne príslušného registra prihliadať, brať sa bude už iba elektronické podanie návrhu
 • elektronicky podaný návrh musí byť autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bude podpis neautorizovaný, nebude sa naň prihliadať
 • aby ste mohli mať autorizovaný a kvalifikovaný elektronický podpis, musíte disponovať eID kartou a softwarovým vybavením v počítači

Výnimku z elektronického podávania a komunikácie s obchodným registrom majú prílohy. Neplatí to ale pre všetky prílohy, iba také, u ktorých je to nevyhnutné. Musí ísť o listinné prílohy, ktorých povaha alebo veľkosť neumožňuje podanie v elektronickej podobe. O tom, či je táto podmienka splnená, však nemôžete rozhodnúť sami a „len tak“.

Ak podáte elektronicky návrh, ale prílohy chcete podať písomne, musíte k návrhu pripojiť špeciálne vyhlásenie. To musí zdôvodniť, prečo ste prílohy nepodali elektronicky.

Do 15 dní od podania návrhu musíte potom tieto prílohy fyzicky doručiť súdu. Podávanie elektronicky už aj pred touto zmenou bolo v takmer 80 % elektronické a to kvôli polovičnému súdnemu poplatku. Jeho výška sa však so zmenou podávania nezmenila.

Povinnosti do 30. septembra 2021

Ďalšou zmenou, ktorá platí pre nové obchodné spoločnosti, podnikateľov a subjekty zapisujúce sa do obchodného registra, je rozsah zapisovaných údajov. Pokiaľ ste po 1. októbri nezapisovali nový subjekt do registra, rozsah pôvodne zapísaných údajov bude nedostatočný. Do súladu treba tento stav dať najneskôr do 30. septembra 2021.

Pre fyzické osoby je nevyhnutné doplniť jeden z týchto údajov: rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo zahraničného občianskeho preukazu, číslo pasu. Pre právnické osoby, ak sú napríklad spoločníkom, platí povinnosť doplniť do registra ich IČO.

Zápis týchto identifikátorov je možný samozrejme už len elektronicky. Môžete tak spraviť cez formulár pre návrh zápisu zmeny, nezabudnite doplniť potrebné prílohy.

Ak tak nestihnete spraviť do 30.09.2021, súd vás najskôr vyzve na doplnenie údajov a to do 15 dní. V prípade, že ich nedoplníte, riskujete pokutu. Tá môže byť udelená až do výšky 3.310 €. Ide samozrejme o hornú hranicu, v praxi budú pokuty asi nižšie.

Povinnosť doplniť údaje sa vzťahuje na osoby s rôznym postavením. Ide o spoločníkov v s.r.o., k.s. alebo v.o.s., rovnako tak o akcionárov v a.s. alebo j.s.a.. Týka sa to aj konateľov s.r.o., členov predstavenstva a.s., členov dozornej rady a.s. alebo s.r.o., vedúcich organizačných zložiek, likvidátorov, prokuristov a správcov nútenej správy.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.