Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
osobný bankrot
Upset frustrated young man reading bad news in postal mail letter paper document sit at home table, depressed stressed guy worried about high bill tax invoice, overdue debt notification money problem

Osobný bankrot, čo to je, podmienky, výhody a nevýhody

Inštitút osobného bankrotu, hovorovo nazvaný aj osobný bankrot, je spôsob, ako dosiahnuť oddlženie u fyzickej osoby. Ide o zákonný proces, ktorý prešiel v roku 2017 výraznou zmenou a aj vďaka tomu má oveľa prijateľnejšie a dostupnejšie podmienky pre verejnosť. Aké sú s ním skúsenosti, ako prebieha a čo po ňom, to sa dočítate práve tu.

Čo je osobný bankrot, čo znamená a pre koho je určený

Definícia hovorí, že osobný bankrot je riadený proces oddlženia, ktorý sa týka fyzických osôb. Môže ísť o fyzické osoby podnikateľov aj nepodnikateľov, čiže zamestnancov. Tento inštitút nie je určený pre právnické osoby, čiže obchodné spoločnosti.

Ide o proces, ktorým je možné dosiahnuť úplné oddlženie a zbavenie sa pohľadávok zo strany veriteľov. Takýmto spôsobom je možné zbaviť sa štandardných dlhov a pohľadávok v rámci Slovenska aj ostatných krajín Európskej únie. Oddlžiť sa nedá napríklad od výživného a od nepeňažného dlhu, ale ani od peňažného trestu podľa Trestného zákona.

Medzi výhody, ktoré osobný bankrot pre dlžníka má, patria:

 • možnosť úplne sa zbaviť dlhov a to presne podľa zákonného procesu, ktorý je vopred daný a zrejmý, dlžník tak má istotu, že môže dosiahnuť oddlženie
 • výber dvoch variantov, ako sa dá dlhov zbaviť a to buď jednorazovo alebo pomocou splátkového kalendáru, výber konkrétnej možnosti je len na vás
 • využitie právneho poradenstva Centra právnej pomoci, vďaka čomu je proces úplne bezpečný, transparentný, jasný a zrozumiteľný pre každého
 • možnosť zachovania osobného majetku, vrátane majetku spoločného v manželstve, pokiaľ sa rozhodnete zbaviť dlho formou splátkového kalendára

Ak si dlžník netrúfa na celý proces osobného bankrotu, môže sa nechať zastupovať. Podľa zákona je na tento účel možné využiť iba Centrum právnej pomoci. Všetky žiadosti o osobný bankrot musia prejsť cez centrum právnej pomoci, proces je bezplatný.

Pred podaním žiadosti o osobný bankrot je vhodné absolvovať konzultácie v spomínanom centre. Nie je to povinnosť, no môže to napomôcť výrazne zrýchliť a zlepšiť celý proces. Po ukončení celého procesu osobného bankrotu je možné začať „s čistým štítom“. Absolvovanie osobného bankrotu nie je prekážkou pre ďalšie zamestnanie či podnikanie.

Ako funguje osobný bankrot a aké má podmienky

Osobný bankrot má svoje pevne stanovené podmienky a parametre. Tie sú ustanovené v zákone č. 7/2005 Z.z., konkrétne v paragrafe 166. V ňom sú upravené proces podania žiadosti, podmienky pre akceptovanie žiadosti aj spôsob bankrotu.

Tu sú hlavné podmienky, aby bolo možné bankrot začať:

 • fyzická osoba, ktorá žiada o oddlženie, nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody a počas posledných 10 rokov neabsolvoval iné oddlženie
 • osoba sa musí nachádzať v stave platobnej neschopnosti, čo znamená, že má aspoň jednu peňažnú pohľadávku po dobe splatnosti dlhšej ako 180 dní
 • ak sa bude realizovať oddlženie konkurzom, je nevyhnutné, aby sa exekúcia voči dlžníkovi viedla aspoň jeden rok, nesmie to byť kratšie obdobie
 • v prípade, že bude osobný bankrot realizovaný cez inštitút splátkového kalendára, nie je podmienku spomínaného obdobia potrebné naplniť

Pokiaľ ide o pohľadávky uspokojované bankrotom, môže ísť o pohľadávky vzniknuté pred mesiacom, kedy sa o bankrot požiadalo, ale aj o budúca. To platí, ak ide o pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom.

Čo sa týka vylúčených pohľadávok, nepatria sem napríklad:

 • príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky
 • príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni
 • pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom
 • peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom

Osobným bankrotom nie sú dotknuté pohľadávky typu výživné, pracovnoprávne nároky, zabezpečené pohľadávky podľa zákona aj nepeňažné pohľadávky. Do úvahy sa berie aj nepostihnuteľná hodnota obydlia. Ak je obydlie zaťažené zabezpečovacím právom, má toto právo prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka v bankrote.

Osobný bankrot formou konkurzu

Oddlženie cez osobný bankrot je možné realizovať dvoma formami. Tou prvou je konkurz. Pri ňom síce prídete ako dlžník o doterajší majetok, ale na druhú stranu, zostane vám majetok nadobudnutý v budúcnosti aj všetky príjmy, ktoré ešte len zarobíte.

Ak sa rozhodnete pre konkurz, platia tu tieto podmienky:

Návrh: Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať váš životopis, opis aktuálnej situácie, zoznam veriteľov a spriaznených osôb, zoznam majetku a niektoré iné náležitosti. Ak sú splnené podmienky, súd vyhlási konkurz a ustanoví správcu konkurzu. Potom je možné zastaviť všetky exekúcie a konania a veritelia môžu prihlásiť pohľadávky.

Speňaženie majetku: Na uspokojenie pohľadávok vykoná správca konkurzu súpis všetkého majetku, hnuteľného, nehnuteľného aj nemajetkových hodnôt. Odpočíta od nich nepostihnuteľnú hodnotu, výživné a iné zákonné nároky a majetok speňaží. Podľa druhu majetku to môže byť dražbou, ponukovým konaním alebo inou formou.

Vykúpenie majetku: Blízke osoby k dlžníkovi majú počas konkurzu a speňažovania majetku právo na jeho vykúpenie. Platí to pre rodičov, deti, manžela, manželku alebo pre súrodencov. Podmienkou je súhlas dlžníka. Tieto osoby potom môžu majetok vykúpiť na základe posudku alebo objektívnych podmienok, konkrétne podľa podmienok veriteľa.

Ukončenie oddlženia: Po speňažení majetku a uspokojení všetkých nárokov, pohľadávok a záväzkov sa považuje oddlženie konkurzom za ukončené. Platí to bez ohľadu na to, aká časť nárokov bola uspokojená. Správca musí dbať na to, aby boli veritelia uspokojení čo najviac a v súlade so zákonom. Všetky nároky sú tým považované za uspokojené.

Osobný bankrot formou splátkového kalendára

Druhou možnosťou, ako vyriešiť oddlženie cez osobný bankrot, je splátkový kalendár. Pri ňom síce neprídete o svoj majetok, ako je tomu pri konkurze, ale sú tu iné podmienky. Budete musieť splácať dlhy vopred určenú dobu a do určitej sumy záväzkov.

Osobný bankrot cez splátkový kalendár má tieto vlastnosti:

Návrh: Ak sa rozhodnete pre bankrot splátkovým kalendárom, návrh musí obsahovať životopis, aktuálnu situáciu, zoznam spriaznených osôb, zoznam aktuálneho majetku aj majetku väčšej hodnoty, ktorý ste vlastnili posledné 3 roky. Pripojiť musíte aj zoznam záväzkov, prehľad príjmov a výdavkov posledných 5 rokov aj výhľad do budúcnosti.

Ochrana a zostavenie splátkového kalendára: Najneskôr do 15 dní súd ustanoví ochranu pred veriteľmi, ak návrh splní všetky náležitosti. Odkladajú sa tak všetky exekúcie a správca oddlženia zostaví návrh splátkového kalendáru. Pri jeho tvorbe prihliadne na okolnosti, záväzky, majetok, príjmové možnosti a iné. Návrh musí schváliť súd.

Splácanie dlhov: Po schválení návrhu môže začať splácanie dlhov. Tu je podmienka, aby ste vy ako dlžník uspokojili veriteľov cez splátkový kalendár aspoň o 10 % viac, ako by tomu bolo pri predaji všetkého majetku. Podľa dlžnej sumy zákon ustanovuje podmienky pre splácanie jednotlivých pohľadávok. Stihnúť to musíte najneskôr do 5 rokov.

Ukončenie oddlženia: Ak prišlo k naplneniu zákonných podmienok, čiže bolo uspokojených minimálne 30 % objemu dlhov v dobe do 5 rokov, nastáva ukončenie oddlženia. Po splatení všetkých splátok zo splátkového kalendáru, ktorý predtým schválil súd, dochádza k zbaveniu sa všetkých zvyšných dlhov a nároky veriteľov sú považované za uspokojené.

Zrušenie osobného bankrotu

Za určitých okolností sa môžu veritelia domáhať zrušenia osobného bankrotu. O toto zrušenie môžu požiadať do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Predpokladom je preukázanie, že dlžník nemal pri bankrote poctivý zámer.

Medzi prípady, ktorých sa toto týka, patria situácie, ak:

 • v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti o tom musel mať vedomosť
 • v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel
 • v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo vôbec neuviedol nejakú dôležitú informáciu
 • v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť

K ďalším prípadom, kedy je možné hovoriť o nepoctivom zámere, patria situácie neplnenia súdom určeného splátkového kalendára alebo neplatenie výživného.

Nepoctivým zámerom sa označuje aj to, ak sa zo správania dlžníka pred podaním návrhu dalo usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom. To isté platí, ak sa zo správania dlžníka pred podaním návrhu dalo usudzovať, že mal snahu poškodiť alebo zvýhodniť veriteľa.

Súd potom na základe podnetu bude rozhodovať o tom, či bol alebo nebol naplnený stav nepoctivého zámeru. Pri rozhodovaní sa má prihliadať na vek, vzdelanie, skúsenosti dlžníka z minulosti, zdravotné ťažkosti alebo rôzne negatívne životné udalosti.

Najčastejšie otázky týkajúce sa osobného bankrotu

To, že obchodný register je verejným registrom, umožňuje vykonávať v súvislosti s jeho obsahom viaceré úkony. Ide o tie, ktoré znamenajú zápis nových údajov, zmeny doterajších údajov, výmaz údajov a celý subjektov a tiež výpis uložených údajov.

Toto sú praktické otázky, ktoré sa objavujú najčastejšie:

Je možné sa zbaviť dlhov aj zo zahraničia, čiže iných krajín?

Inštitút oddlženia cez osobný bankrot je možné uplatniť aj na dlhy, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Musí však ísť o pohľadávky, ktoré pod osobný bankrot podľa zákona spadajú. To sa vzťahuje iba na tie, ktoré máte v rámci krajín EÚ.

Koľko stojí osobný bankrot a aké náklady sú s ním spojené?

Od roku 2017 platí, že aby ste začali a vstúpili do osobného bankrotu, nemusíte už disponovať majetkom na úhradu nákladov na konkurz. Je však potrebné zložiť zálohu vo výške 500 € + DPH a to správcovi Centra právnej pomoci. Viete ju platiť aj v splátkach.

Dá sa zbaviť osobným bankrotom dlhov na bývaní a hypotéke?

Nie, oddlženie cez osobný bankrot takéto druhy finančných problémov nerieši. Hypotekárne úvery sú spojené so záložným právom a to má prednosť pred oddlžením. Taktiež sa nedá využiť bankrot ani na oddlženie nedoplatkov spojených s užívaním bytu.

Postihne osobný bankrot aj spoločný majetok v manželstve?

Áno, postihne. To neplatí, ak pred vyhlásením bankrotu už bolo vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zároveň platí, že momentom vyhlásenia konkurzu cez osobný bankrot dochádza k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Prídem o svoje bývanie, ak bude predmetom oddlženia?

Správca môže speňažiť každý majetok, ktorý nie je vylúčený z konkurzu, pokiaľ sa rozhodnete pre oddlženie práve formou konkurzu. Musí ale pri tom prihliadať na nepostihnuteľnú sumu obydlia a túto musí poslať na osobitný účet v banke.

Skúsenosti s osobným bankrotom a čo po ňom

Inštitút osobného bankrotu má veľký zmysel pre ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej špirále a nevedia z nej von. Ak už neviete svoje záväzky a pohľadávky splácať a začala sa u vás exekúcia, oddlženie cez osobný bankrot je stabilné a jasné riešenie.

Menšou nevýhodou je, že musíte čakať minimálne rok, presne toľko totiž musí byť vedená exekúcia na váš majetok. Ak však splníte všetky podmienky, môžete dosiahnuť oddlženie a začať takpovediac svoj život nanovo. Nemusíte pri tom nevyhnutne prísť ani o svoj majetok, vďaka splátkovému kalendáru si viete dlhy dobre rozložiť v čase.

To, pre ktorý spôsob sa rozhodnete, vám poradí Centrum právnej pomoci. Veľa závisí aj od toho, aký majetok máte a aké sú predpokladané príjmy v budúcnosti.

Absolvovanie osobného bankrotu nie je problémom ani z pohľadu ďalšej zárobkovej činnosti. Či už budete chcieť pracovať alebo podnikať, osobný bankrot nebude na príťaž. Druhou otázkou je, ako to bude s pôžičkami a úvermi a posúdením vašej bonity.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.