Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
živnosť alebo sro
money for startup, start capital for business concept

Živnosť alebo s.r.o.: porovnanie výhod a nevýhod

Začínate podnikať, alebo naopak už podnikáte nejaký ten rok a premýšľate o zmene formy? Večnú dilemu v podnikaní, či je lepšia živnosť alebo skôr s.r.o. spoločnosť, sa pokúsime v nasledujúcich riadkoch konečne vyriešiť. Pozrieme sa na náročnosť ich založenia, ručenie podnikateľa, administratívu počas podnikania aj finančnú výhodnosť.

Čo je živnosť a čo je spoločnosť s.r.o.

Oproti predošlým rokom sa ani v rokoch 2020 a 2021 nezmenili základné rozdiely medzi tým, čo je podnikanie ako s.r.o. a podnikanie ako SZČO. Podnikanie na živnosť je podnikaním fyzickej osoby na základe udeleného živnostenského oprávnenia.

Živnostenské oprávnenie udeľuje na základe žiadosti a splnenia podmienok okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. V rámci živnostenského oprávnenia je možné podnikať vo viacerých oblastiach, odborne živnostiach. Tie môžu byť voľné, remeselné alebo viazané. Na podnikanie v posledných dvoch treba splniť špecifické podmienky.

Najčastejšie ide o preukázanie odbornej spôsobilosti získaním vyučenia a vzdelania v obore, preukázanie skúseností z praxe či preukázanie odbornej spôsobilosti.

Podnikanie formou s.r.o. firmy je odlišným spôsobom:

 • ide o podnikanie právnickou osobou pod obchodným menom, oblasťou podnikania sú predmety, ktoré sú zapísané na živnostenskom liste s.r.o.
 • v s.r.o. spoločnosti môže pôsobiť iba jedna fyzická osoba, vtedy ide o tzv. „jednoosobovú s.r.o.“, ale aj viac osôb, tzv. spoločníkov
 • navonok, či už voči zákazníkom, obchodným partnerom, úradom alebo tretím osobám vystupujete ale nie ako fyzická osoba, ale ako spoločnosť
 • aj v prípade s.r.o. sa rozoznáva podnikanie s voľnými, remeselnými a viazanými živnosťami, podmienky ich získania sú podobné, ako pri SZČO

Založenie živnosti

Dôležitou úvahou pre mnohých podnikateľov je začiatok podnikania. Založenie živnosti oveľa jednoduchšie, lacnejšie a rýchlejšie. Živnosť sa zakladá ohlásením, na založenie musíte dosiahnuť plnoletosť, podmienkou sú aj bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Ohlásenie je možné spraviť elektronicky aj papierovým formulárom.

Ak budete zakladať živnosť „papierovo“, za každú voľnú živnosť sa platí správny poplatok 5 €. Za každú viazanú alebo remeselnú živnosť je tento poplatok 15 €. Ak elektronicky, za voľnú živnosť neplatíte nič a za viazanú a remeselnú po 7,5 €.

Ohlásením voľnej živnosti a preukázaním splnenia podmienok môžete začať okamžite podnikať. Ak pôjde o živnosti, kde treba doložiť vzdelanie, spôsobilosť alebo prax, musíte počkať na posúdenie úradom. Ohlásenie živnosti sa vykonáva na miestne príslušnom okresnom úrade, konkrétne na odbore živnostenského podnikania.

Pri zakladaní živnosti treba určiť aj miesto podnikania. Ide o adresu, na ktorej bude živnostník zastihnuteľný, kde bude preberať poštu a ktorú bude uvádzať aj na oficiálnych dokumentoch. Táto adresa určuje aj miestnu príslušnosť podľa okresu. Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, kde bude miesto podnikania, musíte mať od vlastníka súhlas.

Založenie živnosti je otázkou jedného dňa. Všetko vybavíte na jednom mieste, v prípade elektronického ohlásenia dokonca z domu bez toho, aby ste niekam išli.

Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je na rozdiel od živnosti proces o niečo náročnejší, drahší a dlhodobejší proces. Na rozdiel od živnosti, je možné založenie s.r.o. v roku 2021 iba elektronickou formou, teda nie papierovým formulárom.

Tu sú podmienky a postup, ktorý treba pri založení splniť:

Podmienky: Aby ste mohli podnikať vo forme s.r.o. spoločnosti, je nevyhnutné dovŕšiť vek 18 rokov. Dôležité sú spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť z pohľadu Živnostenského zákona. To znamená, že v minulosti ste nesmeli byť odsúdený za majetkový či hospodársky trestný čin alebo trestný čin, ktorý súvisí s predmetom podnikania.

Zakladateľské dokumenty: Ak viete, že spĺňate podmienky, môžete pristúpiť k vypracovaniu zakladateľských dokumentov pre s.r.o. spoločnosť. Tie musia obsahovať obchodné meno, sídlo, predmety podnikania a údaje zakladateľov a konateľov. Netreba zabudnúť na určenie základného imania a na podpisový vzor konateľov.

Vydanie živnostenských oprávnení: Podnikanie vo forme s.r.o. je možné až po vydaní živnostenských oprávnení. Ide o predmety podnikania, ktoré sú totožné s tými, aké platia aj pri podnikaní vo forme SZČO. Zhodné sú aj poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia, rovnako aj podmienky zápisu pri viazaných a remeselných živnostiach.

Zápis do obchodného registra: Ak máte pre s.r.o. vydaný živnostenský list, je na čase podať návrh na zápis novej spoločnosti do obchodného registra. V prílohách návrhu sú okrem vydaného živnostenského listu aj zakladateľské dokumenty a samotná žiadosť. Podanie je možné spraviť iba elektronicky a treba uhradiť súdny poplatok 150 €.

Ručenie za záväzky z podnikania

Jedným z najväčších rozdielov medzi podnikaním na s.r.o. a na živnosť je ručenie za záväzky. V praxi to znamená ručenie nielen za prípadné nesplatené faktúry, pohľadávky a dlhy, ale aj ručenie za škody. Ide o škody, ktoré by mohli vzniknúť pri podnikaní.

Ručenie za tieto záväzky je pri živnosti a s.r.o. nasledovné:

 • živnostník ručí za podnikanie a všetky škody, dlhy, nedoplatky, pohľadávky a záväzky, ktoré pri ňom vzniknú, celým svojim fyzickým majetkom
 • zároveň platí, že takýmto majetkom ručí aj jeho manžel alebo manželka, pokiaľ ide o majetok spadajú do bezpodielového vlastníctva manželov
 • naopak, pri podnikaní vo forme s.r.o. je výhodou, že na váš fyzický majetok sa nesiaha, spoločnosť ručí za svoje záväzky iba svojim majetkom
 • spoločníci ručia za záväzky iba do výšky nesplateného základného imania, ak je základné imanie splatené celé, neručia už žiadnym svojim majetkom

Záväzky z podnikania môžu vzniknúť aj úplne nezavinené, typicky tzv. druhotnou platobnou neschopnosťou. Aj za nezavinené záväzky je potrebné ručiť a aj na ich ručenie sa uplatňujú pravidlá vyššie. Ručenie pri s.r.o. je tak bezpečnejšie, ako pri živnosti.

Daň z príjmu

Podnikateľov pochopiteľne zaujímajú pri výbere formy podnikania aj dane z príjmu. Naša daňová sústava pozná daň z príjmu fyzických a daň z príjmu právnických osôb. Tieto dane majú odlišné daňové pásma, niektoré sú ale spoločné pre obe podnikania.

V prípade podnikania na živnosť vstupujú do daňovej povinnosti aj nezdaniteľné základy a daňové bonusy. Ide o nezdaniteľný základ na fyzickú osobu, nezdaniteľný základ na manželku, ktorá nemá iný príjem a daňový bonus za dieťa. Tieto faktory znižujú daňový základ, z ktorého sa potom vypočítava povinnosť odviesť daň z príjmu.

Toto sú dane súvisiace s podnikaním ako SZČO aj s.r.o.:

Daň z príjmu 15 %: Túto sadzbu si môžu uplatniť tak fyzické osoby, ako aj tie právnické. V prípade príjmov za rok 2020 je možné využiť sadzbu pre výnosy do výšky 100.000 €. Od roku 2021 bude táto hranica znížená na polovicu, konkrétne na 49.790 €. Na príjmy do tejto hranice sa tak bude uplatňovať znížená sadzba, spomínaných 15 %.

Daň z príjmu 19 %: Základnou sadzbou pre daň z príjmu fyzických osôb je sadzba 19 %. Tá sa uplatňuje na základ dane fyzickej osoby, ktorý nepresiahne sumu 176,8 násobku sumy platného životného minima. Pre zaujímavosť, ak by mala fyzická osoba okrem podnikania aj nejaký príjem z kapitálového majetku, daň 19 % sa uplatní aj na ten.

Daň z príjmu 21 %: Daň z príjmu vo výške 21 % sa uplatňuje v prípade právnických osôb. V súvislosti s vyššie spomínanou zníženou sadzbou sa táto daň uplatňuje pri výnosoch nad 100.000 € za zdaňovacie obdobie v roku 2020. Od roku 2021 sa táto hranica posúva na spomínaných 49.790 €. Ak firma zarobí viac, zaplatíte už daň 21 %.

Daň z príjmu 25 %: Táto sadzba dane sa týka fyzických osôb, čiže ide o daň podnikateľa podnikajúceho na živnosť. Sadzba sa uplatňuje na daň, ktorej základ presiahne 176,8 násobok životného minima. Ide o zvýšenú sadzbu, ktorá bola kedysi známa aj pod pojmom „milionárska daň“. Sadzba sa uplatní iba na príjmy nad túto hranicu.

Daň z dividend: Poslednou daňou je daň z dividend. Ide o špecifický typ zrážkovej dani, ktorý sa uplatňuje v prípade vyplatenia zisku z firmy pre spoločníkov. Dividendy môžu byť vyplatené aj členom štatutárneho alebo dozorného orgánu. Výška dani je 7 % z vyplácaného zisku a zdanenie dividend sa vykonáva v riadnom daňovom priznaní.

Odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

Jednoznačnou výhodou podnikateľa vo forme s.r.o. je fakt, že nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne. To sa týka aj niektorých živnostníkov. Odvody do svojej zdravotnej poisťovne si však musí platiť tak SZČO, ako aj konateľ spoločnosti.

Tu sú jednotlivé situácie, ktoré s odvodmi môžu nastať:

Začínajúci živnostník: Ak podnikáte prvý rok a ešte ste v minulosti nepodnikali, na úvod platíte iba zdravotné odvody a to v minimálnej výške. Prvý kalendárny rok podnikania nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Táto povinnosť vám vznikne až v momente, keď vám Sociálna poisťovňa spraví ďalší rok zúčtovanie odvodov.

Živnostník s príjmom do hranice pre platenie sociálnych odvodov: Ak ste za rok 2020 ako živnostník dosiahli hranicu príjmov nad 6.552 €, vzniká pre vás povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. O ich výške vás bude informovať Sociálna poisťovňa v ročnom zúčtovaní odvodov. Ak ste dosiahli nižší príjem, odvody neplatíte.

Konateľ v s.r.o. bez odmeny: Ak budete mať s.r.o. a budete v nej ako konateľ bez odmeny z s.r.o., nemusíte platiť ako konateľ žiadne odvody. Budete sa však potom musieť pre zdravotné poistenie zaregistrovať ako samoplatiteľ a platiť si tak minimálne zdravotné odvody. To neplatí, ak máte zároveň živnosť alebo zamestnanie.

Konateľ v s.r.o. s odmenou: Ak budete dostávať ako konateľ s.r.o. odmenu, platíte už aj zdravotné a aj sociálne odvody. Odmena môže byť vo forme platu, ak budete zároveň vo svojej s.r.o. ako zamestnanec, ale aj vo forme odmeny za výkon činnosti. Môžete tiež formy kombinovať. V tomto prípade sú sadzby pre poistenie rozličné.

Účtovníctvo a daňová evidencia

Daňová evidencia je niečo ako zjednodušené účtovníctvo. To si môžete viesť, ak budete mať živnosť a budete si uplatňovať paušálne výdavky. Tie sú vo výške 60 % z výšky príjmov z podnikania na živnosť, maximálne si ich viete uplatniť do 20.000 €.

Druhou možnosťou je vedenie jednoduchého účtovníctva. To sa týka tých podnikateľov, ktorí budú mať živnosť, ale budú chcieť všetky výdavky preukazovať a riadne dokladovať. Vyplatí sa vám to v prípade, ak máte veľa reálnych výdavkov a viete ich doložiť faktúrami či bločkami. Jednoduché účtovníctvo je možné zvládnuť aj svojpomocne.

Ak ide o účtovníctvo v s.r.o., to je o niečo náročnejšie:

 • v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným máte povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, to sa týka aj družstiev a iných obchodných firiem
 • toto účtovníctvo je založené na účtovaní na jednotlivých účtoch, kde sa zaznamenávajú majetok, záväzky, imanie, náklady a výnosy
 • zaznamenať treba každý jeden pohyb alebo každú jednu zmenu a to počas celého roka, v podvojnom účtovníctve sa zaznamenáva každá jedna operácia
 • k poslednému dňu účtovného obdobia sa robí aj účtovná závierka, ktorá predstavuje sumár obsahujúci súvahu, výkaz ziskov a strát a tiež stav majetku

Vyplácanie a vyberanie zisku z podnikania

Z pohľadu „vyberania“ zisku je jednoznačne jednoduchšou formou živnosť. Ako živnostník nemusíte mať podnikateľský účet a môžete na príjmy zo živnosti využiť aj svoj súkromný. V každom prípade, príjem z podnikania je príjmom fyzickej osoby a môžete ho využívať okamžite a bez prekážok. Účtovnícky sa k nemu dostanete okamžite.

Naopak, ak pôjde o spoločnosť s ručením obmedzeným, jej zisk je majetkom spoločnosti. To platí až do momentu, keď vám ho spoločnosť vyplatí vo forme odmeny. Kým živnostník môže bez obáv prijať na svoj bežný účet príjem z podnikania, spoločnosť s.r.o. musí mať osobitný podnikateľský účet. Z neho je možné potom riešiť odmeny.

Odmena môže mať rôzne podoby. Môže ísť o plat v rámci štandardného zamestnaneckého vzťahu, o odmenu konateľa vo forme zmluvy alebo o formu dividend.

Každopádne, s peniazmi s.r.o. nemôžete manipulovať tak voľne, ako pri živnosti. Aj bežný výber z bankomatu z podnikateľského účtu treba zaúčtovať, štandardne ako výber „do pokladne“. To znamená, že raz tam tie peniaze budete musieť aj vrátiť.

Zrušenie živnosti

Hoci nechceme maľovať čerta na stenu, nastať môžu aj okolnosti, ktoré spôsobia nutnosť zrušenia podnikania. V tomto prípade má „na vrch“ jednoznačne živnosť, ktorú viete zrušiť v podstate za jediný deň. Stačí to ohlásiť na príslušný okresný úrad.

Okrem zrušenia živnosti môžete využiť aj možnosť pozastavenia či prerušenia živnosti. To sa dá spraviť minimálne na dobu 6 mesiacov, maximálne na dobu 3 rokov.

Počas prerušenia živnosti nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne a ani odvody do zdravotnej poisťovne z príjmu z podnikania. Po skončení živnosti máte povinnosť ohlásiť to aj na daňový úrad a vrátiť mu kartičku DIČ, prípadne IČ DPH.

Likvidácia s.r.o.

Ukončenie podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je nepomerne náročnejšie. Tento proces sa nazýva likvidácia s.r.o. a hoci nie je až taký náročný na administratívu, je náročný na čas. Alternatívou môžu byť fúzia alebo predaj celej „eseročky“.

K ide o likvidáciu, má určitú administratívnu postupnosť:

 • najskôr treba vstúpiť do likvidácie, o čom môže rozhodnúť iba zakladateľ alebo spoločníci, následne je potrebné stanoviť likvidátora s.r.o.
 • následne sa zaplatí preddavok na likvidáciu a vstupuje sa do likvidácie, kde je možné prihlásiť všetky pohľadávky alebo nároky tretích osôb na s.r.o.
 • likvidátor vypracuje zoznam pohľadávok a majetku, následne vypracuje mimoriadnu účtovnú závierku, uspokojí pohľadávky a ukončí likvidáciu
 • po skončení likvidácie sa podáva návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, po novom tento návrh možno podať najskôr po 6 mesiacoch

Imidž a prezentácia voči obchodnými partnermi

Imidžovo je pôsobenie s.r.o. spoločnosti vždy vnímané na „vyššej úrovni“, ako pôsobenie živnostníka. Platí to tak v prípade obchodných partnerov, zákazníkov, úradov aj bánk alebo finančných inštitúcií. S.r.o. je väčšinou vnímaná ako „väčšia firma“.

Naopak, živnostníci sa mnoho krát musia stretávať s predsudkami. Táto forma podnikania je vnímaná ako „začínajúca“, „malá“ alebo „remeselná“ či „manuálna“. V očiach verejnosti býva živnosť vnímaná aj ako „drobné podnikanie“.

V každom prípade platí, že to, ako sa budete prezentovať na verejnosti, závisí iba a len od vás. Aj SZČO si môže zvoliť obchodné meno, navyše, spôsob ručenia celým majetkom je oproti obchodnej spoločnosti bezpečnejší a dôveryhodnejší. Ak vyzdvihnete všetky možné výhody, určite nebudete ani ako živnostník mať problém so svojim imidžom.

Záverečné porovnanie

Dospieť k jednoznačnému a zároveň univerzálnemu záveru, či je lepšia živnosť alebo s.r.o., je veľmi ťažké. V ideálnom prípade by ste mali mať oboje súčasne, čiže živnosť a zároveň aj s.r.o. spoločnosť. Viete tak skombinovať plusy oboch foriem podnikania.

Vo všeobecnosti platí, že ak budete mať príjmy do hranice okolo 30.000 €, oplatí sa vám viac živnosť. Vďaka širokej sústave nezdaniteľných základov a daňových bonusov, spoločne s využitím paušálnych výdavkov, je možné platiť iba minimálne dane. Menšou nevýhodou oproti s.r.o. je povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Spoločnosť s.r.o. je z hľadiska imidžu na prvý pohľad serióznejším partnerom. Jej výhodou je aj obmedzené ručenie, nemusíte sa teda báť, že by ste prišli o svoj majetok. Firma s.r.o. sa hodí aj pri podnikaní viacerých osôb súčasne a je vhodným riešením aj pri vyšších obratoch. Ako konateľ budete mať povinnosť platiť iba zdravotné odvody.

Na záver jedna dobrá rada: nepozerajte iba na dočasné výhody, napríklad pri administratíve a začiatku podnikania. Potom budete vidieť porovnanie oveľa lepšie.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.