AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.03.1992

NAFTA a.s.

Aktuálna adresa od 23.03.1992

Naftárska 965, Gbely, 90845


Aktualizácia záznamu prebehla 8.júla 2016.
kúrenárske práce
opravy a vystrojovanie banských diel vybudovaných za účelom dobývania a uskladňovania uhľovodíkov a odpadov
skrutkovanie pažníc a stupačiek
opravy karosérií
kováčstvo
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
prevádzkovanie autoumyvárne
poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
prenájom strojov, zariadení a vrtného náradia
vykonávanie školení
práčovňa a súvisiace služby
projektovanie stavieb
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových kotlov a tlakových nádob
emisné kontroly motorových vozidiel
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
výroba plynu, dodávka plynu, uskladňovanie plynu
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
ubytovacie služby
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
podlahárstvo/kladenie podlahových krytín/
intenzívne využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, príp. derivátov v spolupráci so zahraničnými partnermi
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
vykonávanie priemyselných stavieb
projektová činnosť v investičnej výstavbe
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum
prenájom technologických plynárenských zariadení
revízie elektrických zariadení
opravy motorových vozidiel
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
vrtné práce v zahraničí
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
projektovanie elektrických zariadení
strojárenská a stavebno-montážna činnosť
projektovanie v rozsahu udeleného oprávnenia
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
servis zabezpečovacích zariadení BH - SALA, záchranného evakuačného systému SAUVMATIC a TROLMATIC
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a ich pripojovaniek jednotnej telekomunikačnej sieti typu: pobočkové telefónne ústredne Ericsson a jeho PCM systémy; RR prenosové zariadenia Ericsson a Alcatel Telettra; telefaxov
príprava, výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu v tuzemsku, v rozsahu udeleného oprávnenia
získavania jódu a brómu z podzemných vôd
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc pri otvárke a ťažbe ložísk
nákup a predaj zemného plynu
vykonávanie geologicko-prieskumných vrtných prác na vyhľadávanie ložísk, uhľovodíkov a iných nerastov
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
rekultivácia kontaminovaných pôd
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrátane geotermálnych vôd
laboratórne analýzy vody a zemného plynu
vedenie účtovníctva
vykonávanie inžinierskych stavieb
zámočníctvo
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
výroba a vývoj vrtných súprav
pokrývačstvo
klampiarstvo
inžinierska činnosť
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
zahranično-obchodná činnosť
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
diagnostika trasovania a porých podzemných trubných a kabelových vedení
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôd
revízia a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky
ťažba živíc vrátane intenzifikácie, úpravy a separácie vedľajších produktov, podzemné opravy sond
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
sprostredkovateľská činnosť
technik požiarnej ochrany
získavanie jódu a brómu z podzemných vôd
osobitné zásahy do zemskej kôry
vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
výkup, rozvod plynu
kovoobrábanie
projektovanie, príprava, výstavba a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
cestná motorová doprava
správa bytového fondu
krajčírstvo
pohostinská činnosť
prevádzka zariadení pre vzdelanie pracovníkov a výchovu učňov
potápačstvo
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
viazačské práce
prenájom nehmotného majetku
skladová evidencia
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
hľbenie /vŕtanie/ banských diel v tuzemsku i zahraničí
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, na zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
bansko-meračské a geodetické práce
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum.
činnosť ekonomických poradcov
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
stolárstvo
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
rekultivácia kontaminovaných pôd
činnosť účtovných poradcov
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, hlavne:
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôdy kontaminovanej ropnými produktami
banská záchranná služba
stavba strojov s mechanickým pohonom
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
nákup a predaj, uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov, mazivá, oleje
plynoinštalatérstvo
výroba nástrojov
elektroinštalatérstvo
automatizované spracovanie dát
defektoskopia
vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov
kopírovacie a rozmnožovacie práce
uskladňovanie ekologicky závadných tekutých odpadov do podzemných priestorov
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia
vykonávanie priemyselných stavieb
tesárstvo
banská záchranná služba
vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkov objavených ložísk
vodoinštalatérstvo
bansko-meračské a geodetické práce
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Obdobie
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 1.júla 1998
2.júla 1998 21.júna 2005
22.októbra 2004 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
14.júla 1999 30.júna 2006
15.októbra 1996 21.októbra 2004
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
18.februára 2006 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
22.októbra 2004 28.februára 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
14.júla 1999 21.októbra 2004
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
14.júla 1999 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.septembra 2002 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
1.augusta 1997 21.júna 2005
2.júla 1998 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
1.augusta 1997 22.septembra 2002
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
14.júla 1999 21.júna 2005
18.januára 2000 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.júla 1996 1.júla 1998
19.júna 2000 17.februára 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 28.júna 2001
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
15.októbra 1996 21.októbra 2004
2.júla 1998 21.októbra 2004
23.júla 1996 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.marca 2006 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
29.júna 2001 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
22.októbra 2004 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
15.októbra 1996 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.júna 2005 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
15.októbra 1996 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006