AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.03.1992

NAFTA a.s.

Aktuálna adresa od 23.03.1992

Naftárska 965, Gbely, 90845


Aktualizácia záznamu prebehla 8.júla 2016.
údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia
vodoinštalatérstvo
opravy a vystrojovanie banských diel vybudovaných za účelom dobývania a uskladňovania uhľovodíkov a odpadov
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôdy kontaminovanej ropnými produktami
defektoskopia
krajčírstvo
vedenie účtovníctva
kovoobrábanie
hľbenie /vŕtanie/ banských diel v tuzemsku i zahraničí
vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkov objavených ložísk
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrátane geotermálnych vôd
podlahárstvo/kladenie podlahových krytín/
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
vykonávanie priemyselných stavieb
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
nákup a predaj zemného plynu
stolárstvo
bansko-meračské a geodetické práce
poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum.
projektovanie elektrických zariadení
výkup, rozvod plynu
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
opravy karosérií
plynoinštalatérstvo
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
vykonávanie geologicko-prieskumných vrtných prác na vyhľadávanie ložísk, uhľovodíkov a iných nerastov
získavania jódu a brómu z podzemných vôd
skrutkovanie pažníc a stupačiek
inžinierska činnosť
vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc pri otvárke a ťažbe ložísk
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, hlavne:
získavanie jódu a brómu z podzemných vôd
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
ťažba živíc vrátane intenzifikácie, úpravy a separácie vedľajších produktov, podzemné opravy sond
revízia a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky
vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov
správa bytového fondu
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôd
tesárstvo
kúrenárske práce
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, na zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
bansko-meračské a geodetické práce
potápačstvo
prevádzka zariadení pre vzdelanie pracovníkov a výchovu učňov
sprostredkovateľská činnosť
výroba plynu, dodávka plynu, uskladňovanie plynu
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
rekultivácia kontaminovaných pôd
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
revízie elektrických zariadení
projektová činnosť v investičnej výstavbe
laboratórne analýzy vody a zemného plynu
projektovanie stavieb
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
intenzívne využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, príp. derivátov v spolupráci so zahraničnými partnermi
prenájom technologických plynárenských zariadení
osobitné zásahy do zemskej kôry
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
cestná motorová doprava
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
nákup a predaj, uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov, mazivá, oleje
stavba strojov s mechanickým pohonom
príprava, výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu v tuzemsku, v rozsahu udeleného oprávnenia
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
projektovanie v rozsahu udeleného oprávnenia
opravy motorových vozidiel
zahranično-obchodná činnosť
zámočníctvo
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
prenájom nehmotného majetku
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
uskladňovanie ekologicky závadných tekutých odpadov do podzemných priestorov
pohostinská činnosť
vykonávanie inžinierskych stavieb
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
automatizované spracovanie dát
výroba nástrojov
banská záchranná služba
technik požiarnej ochrany
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
projektovanie, príprava, výstavba a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
ubytovacie služby
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových kotlov a tlakových nádob
rekultivácia kontaminovaných pôd
banská záchranná služba
prevádzkovanie autoumyvárne
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
klampiarstvo
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
kopírovacie a rozmnožovacie práce
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
viazačské práce
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a ich pripojovaniek jednotnej telekomunikačnej sieti typu: pobočkové telefónne ústredne Ericsson a jeho PCM systémy; RR prenosové zariadenia Ericsson a Alcatel Telettra; telefaxov
činnosť účtovných poradcov
vykonávanie školení
výroba a vývoj vrtných súprav
kováčstvo
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vrtné práce v zahraničí
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
skladová evidencia
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
vykonávanie priemyselných stavieb
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
pokrývačstvo
činnosť ekonomických poradcov
elektroinštalatérstvo
emisné kontroly motorových vozidiel
práčovňa a súvisiace služby
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
servis zabezpečovacích zariadení BH - SALA, záchranného evakuačného systému SAUVMATIC a TROLMATIC
diagnostika trasovania a porých podzemných trubných a kabelových vedení
prenájom strojov, zariadení a vrtného náradia
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
strojárenská a stavebno-montážna činnosť
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
Obdobie
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
2.júla 1998 21.októbra 2004
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
22.októbra 2004 28.februára 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
15.októbra 1996 30.júna 2006
1.marca 2006 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
19.júna 2000 17.februára 2006
15.októbra 1996 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.júna 2005
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.júla 1996 1.júla 1998
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.júna 2005 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
15.októbra 1996 21.októbra 2004
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 1.júla 1998
2.júla 1998 21.júna 2005
29.júna 2001 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
14.júla 1999 21.júna 2005
18.februára 2006 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
1.augusta 1997 21.júna 2005
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
29.júna 2001 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
29.júna 2001 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.júla 1996 21.októbra 2004
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
18.januára 2000 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
25.novembra 1992 28.júna 2001
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 1.júla 1998
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.septembra 2002 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
14.júla 1999 21.októbra 2004
2.júla 1998 21.júna 2005
14.júla 1999 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
2.júla 1998 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
2.júla 1998 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 1.júla 1998
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.júla 1996 21.júna 2005
15.októbra 1996 21.októbra 2004
22.júna 2005 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
1.augusta 1997 22.septembra 2002
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
14.júla 1999 21.októbra 2004