AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.01.2007

Bavint, s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.05.2013

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 17.01.2007 Krátka 1, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[10] Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 600 500 4 619 539 4 402 372 5 081 373 35 021 196 43 604 304 27 423 810 16 041 018 6 765 077
1 234 633 1 676 172 311 491 674 262 874 860 56 713 55 703
16 500 16 500 18 417 36 810 38 553
1 917 3 560 5 203
16 500 16 500 16 500 33 250 33 350
288 164 289 717 294 991 657 762 856 443 19 903 17 150
241 443 241 443 241 442 241 442 524 210
25 493 27 046 28 599 385 410 306 911
5 836
124 372
21 228 21 228 24 950 24 950 24 950 19 903 17 150
946 469 1 386 455
946 469 1 386 455
3 365 827 2 943 315 4 074 862 4 400 329 34 145 760 43 539 704 27 350 752 16 041 018 6 765 077
3 189 755 2 575 585 2 309 833 1 858 311 28 808 506 37 902 792 22 111 846 8 910 000 6 600 000
1 284 810 670 640 394 930 259 856 22 211 882 25 408 468 9 585 846 1 632 067
7 972 1 061 189 348 918
1 904 945 1 904 945 1 906 931 537 266 6 247 706 12 494 327 12 526 000 7 277 933 6 600 000
4 399 3 861 9 167 13 865 128 992
4 399 3 861 9 167 13 865 128 992
136 840 244 537 1 305 594 18 109 422 246 436 196 293 377 6 981 718 52 579
32 093 65 648 5 090 17 843 422 246 390 732 1 505
3 600
32 093 65 648 5 090 14 243 422 246 390 732 1 505
725 650
6 922 038
104 747 178 889 574 854 45 464 291 872 59 680 52 579
266
34 833 119 332 450 268 2 510 044 4 786 014 5 200 716 4 945 528 149 300 112 498
3 819 3 955 3 026 5 179 6 281 290 2 053 1 501 648
31 014 115 377 447 242 2 504 865 4 779 733 5 200 426 4 943 475 147 799 111 850
40 52 16 019 6 782 577 7 885 17 356
40 52 58 6 577 5 102 17 356
15 961 6 776 2 783
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 600 500 4 619 539 4 402 372 5 081 373 35 021 196 43 604 304 27 423 810 16 041 018 6 765 077
3 733 396 4 042 728 3 803 856 2 480 697 3 162 323 4 700 849 5 828 432 1 933 562 1 287 137
10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000
10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000
305 167 293 223 227 065 227 065 227 065 227 065 32 321
305 167 293 223 227 065 227 065 227 065 227 065 32 321
-6 662 439 -6 889 366 -8 146 368 -7 464 742 -5 926 216 -4 798 633 -8 498 759 -9 112 863 -8 527 767
-6 662 439 -6 889 366 -8 146 368 -7 464 742 -5 926 216 -4 798 633 -8 498 759 -9 112 863 -8 527 767
-309 332 238 871 1 323 159 -681 626 -1 538 526 -1 127 583 3 894 870 646 425 -585 096
866 927 576 441 598 516 2 600 676 31 857 272 38 903 456 19 554 886 13 972 456 5 477 940
31 698 186 662 514 469 563 281 871 667 19 024 560 12 650 045 6 519 466 5 234 479
31 698 186 662 514 469 563 281 871 667
31 698 186 662 514 469 563 281 871 667
19 024 560 12 650 045
6 519 466 5 234 479
9 892 983 7 145 592 1 209 168
827 729 380 039 79 796 2 029 895 21 086 458 12 714 510 5 557 271 188 802 238 881
827 729 380 039 78 006 897 711 7 678 748 12 711 630 5 554 391 185 922 238 881
369 409 68 309 20 312 22 688 98 227 294 153 405
458 320 311 730 57 694 875 023 7 580 521 12 417 477 5 553 986 185 922 238 881
682 013 13 234 683
1 790 450 171 155 058 2 880 2 880 2 880
17 969
7 500 9 740 4 251 7 500 4 680 17 800 138 402 6 560 4 580
6 560 4 580
7 500 9 740 4 251 7 500 4 680 17 800 138 402
1 484
994 7 257 628
177 370 1 600 2 040 492 135 000
177 370 1 600 2 040 492 135 000