AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.01.2005

Brantner Nové Zámky s.r.o.
(historické názvy)

Od 03.08.1993 BRANOS s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.08.1993

Viničná 23, Nové Zámky, 94064


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[56] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[77] Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
[92] Ostatné fondy (427, 42X)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[125] Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 191 373 3 168 613 3 353 447 4 006 467 3 866 130 3 598 665 5 289 111 4 918 308
1 389 152 1 495 514 1 714 813 1 496 632 1 455 273 1 312 507 1 581 731 1 546 336
838 2 849 4 860 6 871 8 882
838 2 849 4 860 6 871 8 882
1 364 256 1 469 780 1 687 068 1 466 876 1 423 506 1 278 729 1 556 835 1 521 440
217 985 217 985 217 985 217 985 218 836 218 836 218 836 218 836
397 256 457 138 519 117 219 417 275 637 331 857 389 082 446 580
594 957 651 024 831 725 715 096 824 590 655 456 891 331 764 610
3 687 7 715 11 823 15 947 20 072 82 699
154 058 143 633 114 554 306 663 92 620 56 633 37 514 8 715
24 896 24 896 24 896 24 896 24 896 24 896 24 896 24 896
24 896 24 896 24 896 24 896 24 896 24 896
24 896 24 896
1 764 969 1 636 906 1 575 877 2 469 790 2 374 534 2 261 811 3 682 458 3 348 461
302 687 433 762 533 326 574 386 674 105 778 531 869 746 983 659
68 295 63 150 48 938 42 847 47 177 48 477 38 519 49 814
224 810 337 215 449 620 516 748 620 098 723 447 826 797 930 147
9 132 9 650 23 164 11 597 3 857 2 262 1 900 2 575
450 23 747 11 604 3 194 2 973 4 345 2 530 1 123
23 914 27 103 41 996 42 564 29 465 11 793 7 788 10 974
23 914 27 103 41 996 42 564 29 465 11 793 7 788 10 974
878 288 810 364 713 116 702 072 729 872 703 343 2 662 172 2 313 631
818 724 758 617 630 250 701 724 729 851 658 038 2 621 787 2 303 793
98 105 55 785 46 574 63 340 163 504 71 557
38 4 542 155 155
720 619 702 794 579 134 638 229 566 192 586 481 2 621 787 2 303 793
9 440 1 705 82 614 224 45 144 9 995 2 381
50 124 50 042 252 124 21 161 30 390 7 457
560 080 365 677 287 439 1 150 768 941 092 768 144 142 752 40 197
9 224 5 246 6 158 6 018 4 338 5 176 2 536 2 319
550 856 360 431 281 281 1 144 750 936 754 762 968 140 216 37 878
37 252 36 193 62 757 40 045 36 323 24 347 24 922 23 511
565
37 252 35 564 49 620 40 045 36 279 24 274 19 454 22 895
629 13 137
44 73 4 903 616
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 191 373 3 168 613 3 353 447 4 006 467 3 866 130 3 598 665 5 289 111 4 918 308
1 902 534 1 818 427 1 700 362 2 007 120 1 769 951 1 603 149 2 035 647 2 015 198
1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964
1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964 1 357 964
33 366 33 366 33 366 33 366 33 366 33 366 33 366 33 366
135 796 124 812 124 812 107 704 99 364 98 989 89 166 78 533
135 796 124 812 124 812 107 704 99 364 98 989 89 166 78 533
43 411 43 411 43 411 43 411 43 411 43 411 43 411 43 411
43 411 43 411 43 411 43 411 43 411 43 411 43 411 43 411
141 431 140 809 142 567 122 505 69 044 61 918 315 289 289 245
143 189 142 567 142 567 122 505 69 044 61 918 315 289 289 245
-1 758 -1 758
190 566 118 065 -1 758 342 170 166 802 7 501 196 451 212 679
1 279 850 1 350 186 1 653 085 1 999 347 2 096 179 1 993 933 3 253 345 2 902 408
275 342 261 153 366 903 484 655 488 966 383 024 538 180 423 123
3 356 7 969 15 198 12 172 8 899 10 110 7 749 2 741
271 986 253 184 351 705 471 590 479 109 363 872 519 287 411 152
893 958 9 042 11 144 9 230
33 919 36 424 66 739 58 746
33 919 36 424 66 739 58 746
71 852 138 404 204 956 633 109 739 542 847 679 950 998
685 621 734 383 759 866 646 697 689 283 678 636 1 342 726 1 144 414
284 277 354 528 337 347 215 290 298 443 419 992 1 011 224 751 128
179 064 266 957 233 961 70 750 162 167 328 884
6 912 6 098 5 391 4 214 7 030
105 213 80 659 97 288 139 149 132 062 84 078 1 011 224 751 128
99 665 90 963 85 399 61 944 46 252 55 588 45 838 51 453
65 583 59 338 55 913 45 762 33 925 33 324 38 923 41 248
96 644 51 460 35 422 92 812 100 114 33 755 36 656 22 566
139 452 178 094 245 785 230 889 210 549 135 977 210 085 278 019
146 564 113 270 188 069 177 269 178 821 87 131 72 352 82 377
83 494 82 697 84 303 73 524 44 024 36 052 36 950 32 497
63 070 30 573 103 766 103 745 134 797 51 079 35 402 49 880
66 552 66 552 66 552 631 980 106 000 105 600 102 408 101 496
350 000 200 000
8 989 1 583 119 702
1 557 80 288
8 989 26 39 414