AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.04.1999

EUROMOTOR, spol. s r.o.
(historické názvy)

Od 07.10.1996 FORD EUROMOTOR, spol. s r.o.

Od 16.04.1992 EUROMOTOR s.r.o. JOINT VENTURE

Aktuálna adresa od 26.04.2005

Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 17.09.2001 Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica, 97401

Od 29.04.1998 Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401

Od 16.04.1992 Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[56] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 157 100 8 010 911 8 209 180 7 217 173 7 110 528 7 725 756 7 936 889 6 072 115 6 502 193
6 015 356 5 716 682 5 443 414 5 010 825 5 123 849 5 591 416 5 158 361 4 561 726 4 539 679
2 160 1 305 2 733 4 161 1 127 2 639 4 151 5 663 7 175
1 127 2 639 4 151 5 663 7 175
2 160 1 305 2 733 4 161
6 013 196 5 715 377 5 440 681 5 006 664 5 122 722 5 588 777 5 154 210 4 556 063 4 532 504
610 674 610 674 454 586 454 586 454 586 454 586 404 586 404 586 404 586
4 571 134 4 652 632 4 109 735 4 189 121 4 269 849 4 345 719 3 397 678 3 463 582 3 529 486
532 673 443 610 306 885 333 682 372 952 755 133 607 973 656 727 596 062
298 715 8 461 569 475 29 275 25 335 33 339 743 973 31 168 2 370
2 123 979 2 287 291 2 744 502 2 170 430 1 949 440 2 100 130 2 754 090 1 433 012 1 946 341
1 614 518 1 962 343 2 391 126 1 944 958 1 712 174 1 713 972 2 009 790 1 116 545 1 484 101
120 030 102 924 103 975 83 826 102 081 143 983 146 098 160 703 130 537
1 494 488 1 859 419 2 287 151 1 861 132 1 610 093 1 569 989 1 863 692 955 842 1 353 564
17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
477 099 234 981 326 983 191 388 206 138 351 906 671 163 265 503 412 235
290 534 233 594 325 793 190 688 197 958 298 532 370 519 206 199 388 427
30 952 16 515 6 557 37 373 22 397 40 548 81 166 62 598
571
259 582 216 508 319 236 153 315 175 561 257 984 289 353 143 601 388 427
12 875 12 875 30 000 22 000
837 1 329 19 432 258 107 28 967
186 565 1 387 353 700 6 851 21 067 29 662 337 1 808
15 362 72 967 9 393 17 084 14 128 34 252 73 137 50 964 50 005
5 661 5 682 4 651 11 470 5 754 30 473 62 769 45 502 42 193
9 701 67 285 4 742 5 614 8 374 3 779 10 368 5 462 7 812
17 765 6 938 21 264 35 918 37 239 34 210 24 438 77 377 16 173
15 197 6 248 20 156 29 557 37 164 34 085 20 398 48 704 15 858
2 568 690 1 108 6 361 75 125 4 040 28 673 315
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 157 100 8 010 911 8 209 180 7 217 173 7 110 528 7 725 756 7 936 889 6 072 115 6 502 193
3 218 540 2 950 265 2 784 173 2 541 628 2 446 571 2 562 894 2 635 354 2 504 371 2 414 347
120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310
120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310 120 310
12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031
12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031 12 031
2 817 923 2 651 832 2 409 286 2 314 230 2 430 553 2 503 013 2 372 030 2 231 952 2 031 736
2 817 923 2 651 832 2 409 286 2 386 690 2 503 013 2 503 013 2 372 030 2 231 952 2 031 736
-72 460 -72 460
268 276 166 092 242 546 95 057 -116 323 -72 460 130 983 140 078 250 270
4 915 614 5 025 158 5 391 561 4 661 561 4 649 676 5 147 034 5 289 488 3 567 744 4 087 846
1 186 454 1 163 606 697 105 793 615 540 615 488 668 479 180 463 723 931 406
421 000 421 000
265 872 285 608 295 780 410 598 191 317 165 970 165 970 165 970 650 970
4 755 4 392 3 616 2 822 3 276 2 381 5 028 4 156 4 181
30 30 7 827 20 404 32 605
494 827 452 606 397 709 380 165 345 992 320 317 300 355 273 193 243 650
698 217 868 896 715 278 564 000 648 000 778 000 677 780 414 000 598 000
1 166 880 536 086 1 157 665 847 105 880 568 997 605 3 430 781 2 137 064 2 079 929
669 591 261 258 780 042 413 467 716 431 840 474 3 326 815 2 028 682 1 891 390
2 755 16 621 6 117 23 533 4 592 1 177 17 978 52 308
666 836 244 637 773 925 389 934 711 839 839 297 3 308 837 1 976 374 1 891 390
265 000
200 000
84 228 56 023 55 188 55 411 49 105 50 968 48 366 40 463 40 634
52 664 36 371 37 654 36 158 31 541 34 132 32 477 26 419 27 047
63 964 83 120 11 737 43 409 74 513 53 584 10 867 29 182 109 395
296 433 99 314 8 044 98 660 8 978 18 447 12 256 12 318 11 463
25 561 25 157 24 658 20 800 15 322 22 513 17 860 23 685 11 850
23 061 22 957 21 602 19 400 14 122 21 013 11 850
2 500 2 200 3 056 1 400 1 200 1 500 17 860 23 685
211 332 139 440 125 570 116 754 424 460 491 283 527 690 429 272 324 994
1 627 170 2 291 973 2 671 285 2 319 287 2 140 711 2 368 965 156 197 100 000 141 667
22 946 35 488 33 446 13 984 14 281 15 828 12 047
231 4 064 2 882 14 281 15 828 12 047
22 715 35 488 29 382 11 102