AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.04.1992

I N G E O a.s. Ž I L I N A

Aktuálna adresa od 03.01.1995

Bytčická 16, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 29.04.1992 Rajecká cesta 32, Žilina, 01001


Aktualizácia záznamu prebehla 22.mája 2019.
geodetické a kartografické činnosti
pohostinská činnosť
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
výskum a vývoj
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
vykonávanie prác reprografických, tlačiarenských, knihovníckych, vrátane predaja a poskytovania informácií z týchto prác
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
vedenie účtovníctva
revizia elektrických zariadení
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu skládok, všetkého druhu odpadov
cestná nákladná doprava
vykonávanie dopravných stavieb
skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitosti
stravovanie závodné a bufety
projektovanie a realizácia špeciálnych spôsobov zakladania, sanácia svahov a objek- tov, zlepšovanie vlastností horninového prostredia, injektáže, budovania odvodňovacích a tesniacich prvkov, ich kontrola a súvisiace zemné práce
práce na likvidáciu znečistenia, výstavbu a prevádzku monitorovacích systémov preven- tívnej ochrany podzemných vôd a výskumné a prieskumné práce na úpravu podzemných vôd v prirodzenom horninovom prostredí
spracovanie projektovej dokumentácie pre inžinierske stavby - cestné stavby
vydávanie účelových publikácií súvisiacich so základným predmetom činnosti
dekontaminácia odpadov Z, N solidifikáciou a biodegradáciou
Geologický prieskum životného prostredia
závodné stravovanie
sprostredkovanie obchodu
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v zariadeniach podniku
zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území
stavebníctvo
znalecká a posudková geologická činnosť, ako aj iná technická a inžinierska činnosť pre organizácie v rozsahu základného predmetu činnosti
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu
strojárska výroba, oprava a údržba strojov, prístrojov, náradia a materiálov
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /angropogénne vplyvy/
vyhľadávanie, prieskum a dobývanie ložísk nerastov
kontrolné sledovanie, výskum prognózy chovania sa horninových masívov, povrchových a podzemných konštrukcií
zachytávanie zdrojov podzemných vôd a s ním spojené špeciálne práce, vrátane budovania studní, projektovanie, výroba a montáž nadzemných technických zariadení na využívanie minerálnych a termálnych vôd
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
výroba kovových konštrukcií
fyzikálno-chemické rozbory vôd, kalov, zemín a odpadov podľa predmetu akreditácie
sanácia enviromentálnej záťaže
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vykonávanie geofyzikálnych prác a technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum
skúmanie geologických pomerov pre skládky a depónie všetkých druhov vrátane toxických a rádioaktívnych odpadov
projektová činnosť v investičnej výstavbe
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie
komplexný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie
projektová činnosť v investičnej výstavbe
sanácia geologického prostredia
dekontaminácia odpadov Z, N solidifikáciou a biodegradáciou
vykonávanie dopravných stavieb
činnosti v oblasti nehnuteľností
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
cestná nákladná doprava
vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu
Technické práce ( vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim )
vývoz prác, výrobkov, služieb a výrobná kooperácia so zahraničím vrátane servisu a skladovania materiálu a náhradných dielcov pre zahraničné firmy v rámci osobitných zmluvných vzťahov, prostredníctvom PZO
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
stravovanie závodné a bufety
sprostredkovanie obchodu
vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a prieskum
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
Hydrogeologický prieskum
projektovanie a realizácia výstavby, rekonštrukcia, modernizácia a údržba pre vlastné potreby a pre potreby ostatných právnych subjektov
výroba kovových konštrukcií
vývoj, výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, náradia a materiálov pre vykonávanie geologickoprieskumných prác podľa predchádzajúcich bodov
Laboratórne práce
stavebníctvo
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
nájom a podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve a správe podniku
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
spracovanie projektovej dokumentácie pre špeciálne zakladanie stavieb
spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu skládok všetkého druhu odpadov
Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže
činnosti v oblasti nehnuteľností
zámočníctvo, kovoobrábanie
činnosť vykonávaná banským spôsobom
Sanácia environmentálnej záťaže
komplexné zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia najmä na účely územného plánovania, výberu vhodných stavenísk, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie objektov, zosuvných území a ťažobných priesto- rov, vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie
geoditické a kartogragické činnosti
podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na priemyselné využívanie energie zemskej kôry a na zabezpečovanie a likvidáciu starých diel
predaj, údržba a oprava motor. vozidiel a doprav. prostriedkov
spracovanie projektovej dokumentácie pre špeciálne zakladanie stavieb
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívania a ochranu
Inžinierskogeologický prieskum
spracovanie projektovej dokumentácie pre inžinierske stavby - cestné stavby
zriaďovanie, prevádzka a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúr a podzemných priestoroch na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a zabezpečovanie a likvidácia starých ban- ských diel
vykonávanie trhacích prác
vykonávanie trhacích práce
zámočníctvo, kovoobrábanie
vykonávanie technických a labolatórnych prác pre ložiskový prieskum
činnosť vykonávaná banským spôsobom
komplexné vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd obyčajných prírodných vôd liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie
Obdobie
17.júna 1998 ---
17.apríla 2003 21.augusta 2013
17.júna 1998 ---
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
17.júna 1998 21.februára 2012
17.apríla 2003 ---
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
17.júna 1998 21.februára 2012
24.mája 1993 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
29.apríla 1992 23.mája 1993
3.januára 1995 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
3.januára 1995 16.júna 1998
3.septembra 2016 ---
17.apríla 2003 21.augusta 2013
24.mája 1993 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
17.júna 1998 21.februára 2012
24.mája 1993 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
3.januára 1995 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
17.júna 1998 21.februára 2012
29.apríla 1992 23.mája 1993
29.apríla 1992 23.mája 1993
29.apríla 1992 23.mája 1993
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
17.apríla 2003 2.septembra 2016
22.februára 2012 2.septembra 2016
24.mája 1993 16.júna 1998
22.decembra 2005 2.septembra 2016
29.apríla 1992 23.mája 1993
3.januára 1995 16.júna 1998
22.decembra 2005 2.septembra 2016
24.mája 1993 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
22.februára 2012 ---
3.januára 1995 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
17.júna 1998 21.februára 2012
3.septembra 2016 ---
29.apríla 1992 23.mája 1993
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
17.júna 1998 21.februára 2012
24.mája 1993 16.júna 1998
22.februára 2012 2.septembra 2016
3.septembra 2016 ---
29.apríla 1992 23.mája 1993
24.mája 1993 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
3.septembra 2016 ---
24.mája 1993 16.júna 1998
22.februára 2012 ---
29.apríla 1992 23.mája 1993
17.júna 1998 21.augusta 2013
3.januára 1995 16.júna 1998
17.júna 1998 ---
3.septembra 2016 ---
24.mája 1993 16.júna 1998
24.mája 1993 16.júna 1998
30.júla 1996 16.júna 1998
3.septembra 2016 ---
29.apríla 1992 23.mája 1993
24.mája 1993 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
17.júna 1998 21.februára 2012
24.mája 1993 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
17.júna 1998 21.februára 2012
3.septembra 2016 ---
3.januára 1995 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993
24.mája 1993 16.júna 1998
17.júna 1998 ---
24.mája 1993 16.júna 1998
3.januára 1995 16.júna 1998
30.júla 1996 16.júna 1998
29.apríla 1992 23.mája 1993