AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.07.1993

O.F., spol. s r.o.
(historické názvy)

Od 08.10.1992 ONDO - Spedition spol. s r. o.

Aktuálna adresa od 15.02.2013

Svätoplukova 2035/11, Sereď, 92600
(historické adresy)

Od 08.10.1992 Jesenského 3000, Sereď, 92600


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[26] Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 382 365 1 303 657 2 435 154 3 307 871 3 079 469 1 805 278 1 869 923 422 627
80 104 77 006 73 982 48 889 43 827 339 722 21 296 34 076
3 455 6 645 9 836 13 027 13 871
3 455 6 645 9 836 13 027
13 871
76 649 70 361 64 146 35 862 29 956 31 013 21 296 34 076
74 943 70 361 64 146 18 387 29 956 31 013 21 296 34 076
1 706
17 475
308 709
260 000
48 709
2 291 645 1 218 819 2 355 592 3 246 783 3 004 295 1 456 867 1 828 235 386 756
1 240 302 288 127 1 498 207 2 491 858 2 296 548 852 742 1 132 964 176 400
268 314 257 201 145 47 76
5 10 20 1 490
1 156 680 273 803 1 497 930 2 485 046 2 296 403 852 742 1 132 917 176 324
83 349 14 000 5 121
2 177 5 302 9 392 2 210 3 103
2 177 5 302 9 392 2 210 3 103
1 036 746 701 737 713 116 660 195 656 747 379 111 526 008 189 600
986 881 640 044 673 467 588 376 519 148 344 281 504 618 98 453
986 881 640 044 673 467 588 376 519 148 344 281 504 618 98 453
49 432 61 027 39 265 36 706 137 599 34 830 21 390 89 241
433 666 384 35 113 1 906
12 420 223 653 134 877 92 520 47 897 225 014 169 263 20 756
10 949 2 712 6 272 670 10 943 293 38 141 427
1 471 220 941 128 605 91 850 36 954 224 721 131 122 20 329
10 616 7 832 5 580 12 199 31 347 8 689 20 392 1 795
223 783 1 317 67 273
3 993 3 803 4 263 2 410 1 220 3 689 1 481 1 795
6 400 3 246 9 722 29 854 5 000 18 911
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 382 365 1 303 657 2 435 154 3 307 871 3 079 469 1 805 278 1 869 923 422 627
549 554 357 768 261 151 243 185 162 845 176 278 20 704 11 796
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664 664
664 664 664 664 664 664 664
350 465 253 847 203 624 155 042 146 848 12 901 4 492 -1 294
350 465 253 847 203 624 155 042 146 848 12 901 4 492 163
-1 457
191 786 96 618 50 224 80 840 8 694 156 074 8 909 6 451
1 832 811 945 889 2 160 096 3 064 112 2 913 585 1 629 000 1 849 219 410 831
17 312 13 992 24 203 2 089 6 100 313 452 107 170 24 777
1 395 5 454 313 026 107 170 24 777
423 826 796 694 646 426
16 889 13 166 23 407
1 096 191 758 250 910 488 1 271 149 1 424 707 1 071 319 1 223 719 386 054
1 044 313 708 183 806 452 1 148 824 1 214 323 378 726 1 210 963 381 021
1 044 313 708 183 806 452 1 148 824 1 214 323 378 726 1 210 963 381 021
1 292 1 482 1 477 1 502 1 506 3 000
6 833 5 544 4 438 2 755 2 161 3 059
4 391 3 559 3 249 2 568 2 138 1 447
23 211 5 929 10 767 8 999 694 44 331 3 687 2 033
16 151 33 553 84 105 106 501 203 885 643 756 9 069
13 734 12 658 10 223 8 484 9 464 919
4 222 5 564 5 173 4 498 4 964 919
9 512 7 094 5 050 3 986 4 500
705 574 160 989 1 215 182 1 782 390 1 473 314 243 310 518 330
13 907 574 3 039
13 907 574 3 039