AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.06.2012

HEDIN, a.s.

Aktuálna adresa od 13.05.2016

Miletičova 5B, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108
(historické adresy)

Od 23.06.2012 Pažite 56, Žilina - Bytčica, 01009


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[29] Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[84] Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
21 164 036 28 540 308 22 852 340 22 900 382 22 515 484 21 987 744 21 995 066 21 997 048
19 916 204 19 970 434 22 719 424 22 706 324 22 301 964 21 916 792 21 916 792 21 916 792
291 703 330 934 314 724 351 623 385 170
254 720 263 706 272 694 281 680 290 667
36 983 67 228 42 030 69 943 94 503
19 624 500 19 639 500 22 404 700 22 354 700 21 916 792 21 916 792 21 916 792 21 916 792
13 400 000 13 400 000 13 400 000 13 400 000 13 400 000 13 400 000 13 400 000 13 400 000
8 454 700 8 454 700 8 516 793 8 516 793 8 516 793 8 516 793
6 224 500 6 239 500 550 000 500 000
1 237 160 8 563 987 130 027 191 702 211 864 70 951 78 273 80 256
55 891 55 891
55 891 55 891
1 188 882 8 493 334 88 924 160 504 186 067 35 300
1 161 356 38 634 88 924 160 504 186 067 35 300
1 161 356 38 634 88 924 160 504 186 067 35 300
27 526 8 454 700
48 278 70 653 41 103 31 198 25 797 35 651 22 382 24 365
48 169 55 581 36 065 21 483 17 550 22 086 22 382 24 365
109 15 072 5 038 9 715 8 247 13 565
10 674 5 886 2 888 2 357 1 658
10 674 5 886 2 888 2 357 1 658
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
21 164 036 28 540 308 22 852 340 22 900 382 22 515 484 21 987 744 21 995 066 21 997 048
2 117 559 2 046 824 2 175 537 1 384 037 527 263 -324 303 -507 306 -932 047
22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
-2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
3 001 3 001 3 000 3 000 3 000 2 500 2 500 2 500
3 001 3 001 3 000 3 000 3 000 2 500 2 500 2 500
2 021 323 2 150 036 1 358 537 501 829 -349 804 -560 157 -957 047 -250 768
3 134 935 3 134 935 2 343 436 1 486 728 635 095 424 741
-1 113 612 -984 899 -984 899 -984 899 -984 899 -984 898 -957 047 -250 768
70 735 -128 713 791 500 856 708 851 567 210 854 424 741 -706 279
19 046 478 26 493 484 20 676 802 21 466 830 21 889 192 22 312 048 22 502 372 22 929 096
11 086 992 22 227 004 11 047 565 17 017 062 17 009 348 16 687 651 16 197 806 14 246 416
202 168 103 30
11 086 790 22 226 836 11 047 462 17 017 032 17 009 348 16 687 651 16 197 806 14 246 416
1 667 000 3 984 317 9 346 138 4 162 707 4 555 557 5 288 206 5 949 970 8 067 346
6 280 684 282 162 283 099 287 061 324 288 336 190 354 562 615 187
6 005 367 2 198 434 1 169 4 451 1 268 100
6 005 367 2 198 434 1 169 4 451 1 268 100
264 329 264 329 264 329 264 329 263 849 263 849 263 849 522 191
-306 1 393 416 460 344 330
621 253 566 175 133 187
10 351 13 977 16 268 20 665 -6 555 8 463 480
322 12 1 086 263 62 066 62 093 90 133 92 996
34 147
11 802
49 515 99 030
49 515 99 030