AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.03.2014

Dr.Max 42 s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
409 022 366 379 271 461 255 644 311 968 338 499 253 684 279 663
44 425 61 980 87 661 113 331 137 497 161 323 165 411 188 720
1 254 13 989 30 776 47 733 64 691 81 136 98 282 115 501
13 989 30 776 47 562 64 349 81 136 97 923 114 710
171 359 791
1 254 342
43 171 47 991 56 885 65 598 72 806 80 187 67 129 73 219
38 083 41 051 44 018 46 986 49 954 52 921 55 889 58 856
3 827 6 240 12 155 18 612 22 610 26 327 9 792 11 818
688 700 712 242 939 1 448 2 545
573
364 438 304 283 183 684 138 673 146 479 129 358 86 187 88 883
88 982 89 535 72 060 50 825 57 977 66 639 49 136 45 431
88 982 89 535 72 060 50 825 57 977 66 639 49 136 45 431
6 433 5 024 4 114 3 749 3 659 3 859 3 770 3 647
3 283 3 283 3 283 3 283 3 283 3 283 3 283 3 283
3 283 3 283 3 283 3 283 3 283 3 283 3 283 3 283
3 150 1 741 831 466 376 576 487 364
265 671 207 501 98 855 81 632 78 621 52 599 31 442 38 012
67 294 82 461 82 842 60 458 78 621 52 599 31 442 37 012
248 35 7 610 9 233 46 449 22 014 8 039 16 568
67 046 82 426 75 232 51 225 32 172 30 585 23 403 20 444
198 377 125 040 14 468 20 962
1 545 212
1 000
3 352 2 223 8 655 2 467 6 222 6 261 1 839 1 793
3 352 2 223 2 735 2 467 6 222 6 261 1 839 1 793
5 920
159 116 116 3 640 27 992 47 818 2 086 2 060
3 535 17 674
159 116 116 3 640 14 318 14 318 168 107
10 139 15 826 1 918 1 953
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
409 022 366 379 271 461 255 644 311 968 338 499 253 684 279 663
101 206 87 110 76 993 63 966 47 296 36 172 9 188 5 425
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
500 500 500 500 500 500 425
500 500 500 500 500 500 425
53 610 43 493 30 466 13 796 2 672
53 610 43 493 30 466 13 796 2 672
14 096 10 117 13 027 16 670 11 124 2 672 3 763 425
307 816 279 269 194 468 191 678 264 672 302 327 244 496 274 238
1 364 982 1 099 1 037 1 131 860 628 391
1 364 982 1 099 1 037 1 131 860 628 391
292 897 269 518 188 578 185 677 260 097 299 357 242 337 271 576
267 279 248 895 174 514 171 018 161 770 253 949 138 871 124 910
4 090 1 724 1 744 2 828 63 36 825 756 2 185
263 189 247 171 172 770 168 190 161 707 217 124 138 115 122 725
78 378 22 189 89 486 133 574
8 890 7 112 5 729 5 514 7 014 7 199 4 417 3 596
5 682 4 423 3 781 3 510 4 765 4 818 3 099 2 680
7 159 5 203 967 923 4 535 7 936 6 190 6 384
3 887 3 885 3 587 4 712 3 635 3 266 274 432
13 555 8 769 4 791 4 964 3 444 2 110 1 531 2 271
2 586 3 267 1 922 2 816 2 333 1 186 639 1 028
10 969 5 502 2 869 2 148 1 111 924 892 1 243