AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.09.2014

Analim SK, s.r.o.

Aktuálna adresa od 24.09.2014

Hviezdoslavova 310, Senica, 90501

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
370 986 460 121 857 254 870 511 878 063 979 521 699 231 20 832
466 812 538 947 857 254 872 014 880 580 702 387 477 208 13 655
263 590 332 005 618 679 624 805 633 338 273 449 214 617 6 509
97 492 127 909 238 353 245 414 244 311
9 904 207 222 292 414
3 685 7 406 668
937 898 705 099 41 615
95 826 78 826 1 503 2 517 366 506 269 048 9 168
462 729 576 150 843 011 843 171 858 638 110 337 148 536 18 031
144 405 180 026 287 671 289 854 320 664 198 237 109 593 9 841
34 170 50 666 79 137 77 176 86 148 220 443 175 311 4 539
2 568 2 161 36
109 078 123 860 167 981 182 876 192 443 35 101
148 895 160 759 245 198 228 964 194 483
110 887 120 859 183 107 171 656 145 590
4 706 450
37 270 38 227 60 574 55 491 39 797 41 623 -5 868 -20 783
738 1 673 1 517 1 817 9 096 300 756 164 648 -16 876
2 353 1 046 3 110 3 613 3 494 3 251 427
22 949 58 041 58 056 58 056 58 056
22 949 58 041 58 056 58 056 58 056
2 1
1 250 427
879 1 752 1 858 2 632 3 350
4 083 -37 203 14 243 28 843 21 942 8 889 6 167 1 703
83 333 105 569 322 465 320 605 278 808
2 91 92 84
2 560
192 300 1 593
6 137 5 867 110
-8 886 -5 916 -1 276
32 737 -11 784 -22 059
2 880 2 880
29 857 -14 664 -22 059
1
1
2 91 83
92
5 701 7 552 11 395 12 024 11 940
1 538 1 496 2 366 3 527 4 686
1 193
345 1 496 2 366 3 527 4 686
21 57 131 220 77
4 142 5 999 8 898 8 277 7 177
-5 699 -7 461 -11 395 -11 932 -11 856
-1 616 -44 664 2 848 16 911 10 086
1 373 2 880
1 373 2 880
-1 616 -44 664 2 848 15 538 7 206