AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.05.2015

Poštová poisťovňa, a. s.
(historické názvy)

Od 14.06.2008 Poisťovňa Poštovej banky, a. s.

Od 23.10.1995 Poisťovňa TATRA a.s.

Aktuálna adresa od 01.08.2011

Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 14.06.2008 Prievozská 2/B, Bratislava, 82464

Od 18.09.2003 Prešovská 38, Bratislava, 82102

Od 17.08.1999 Košická 37, Bratislava, 82007

Od 18.06.1996 Niťová 3, Bratislava, 82108

Od 23.10.1995 Radničné nám. 4, Bratislava, 82105


Aktualizácia záznamu prebehla 3.augusta 2017.
sprostredkovateľská činnosť
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
Poistenie zodpovednosti b) dopravcu.
poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát.
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát.
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch.
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
poistenie podľa bodu 1 časti A klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov spojené s investičným fondom
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.
poisťovacia činnosť
poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
poisťovacia činnosť v rozsahu rozhodnutia Ministerstva financií SR č.j. 9390/96/52 zo dňa 25.6.1996
zaisťovacia činnosť
Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie.
Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie.
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.
kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
zábrannú činnosť
poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát.
Poistenie škôd na lietadlách.
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopraných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.
Asistenčné služby.
Obdobie
23.októbra 1995 16.marca 2000
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
14.júna 2008 ---
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
6.augusta 1996 28.januára 2003
1.júla 2010 17.februára 2016
23.októbra 1995 16.marca 2000
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
6.augusta 1996 28.januára 2003
14.júna 2008 17.februára 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
6.augusta 1996 28.januára 2003
29.januára 2003 17.februára 2016
6.augusta 1996 28.januára 2003
14.mája 2013 ---
14.mája 2013 17.februára 2016
15.marca 2016 ---
23.októbra 1995 16.marca 2000
6.augusta 1996 28.januára 2003
14.júna 2008 17.februára 2016
18.februára 2016 14.marca 2016
15.marca 2016 ---
18.februára 2016 14.marca 2016
18.februára 2016 14.marca 2016