AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.11.2000

SLOVATYS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.01.2014

Paulínska 24, Trnava, 91701
(historické adresy)

Od 23.04.2004 Limbova 7, Trnava, 91700

Od 06.11.2000 Kapitulská 11, Trnava, 91700


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[28] Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 394 227 3 226 418 3 464 690 3 362 533 3 629 625 3 737 115 4 073 535 4 760 761 5 094 479
2 077 392 2 280 609 2 504 161 2 599 710 2 870 398 3 178 092 3 479 035 3 629 882 3 208 181
8 817 5 618 2 635 8 084 9 797 12 474
8 817 5 618 2 635 8 084 9 797 12 474
2 048 575 2 254 991 2 484 161 2 579 710 2 850 398 3 155 457 3 470 951 3 620 085 3 192 211
370 097 370 097 370 097 370 097 370 097 370 097 370 097 370 097 370 097
1 474 815 1 612 997 1 751 179 1 889 361 2 027 543 2 165 725 2 303 907 2 442 089 2 567 071
92 333 159 567 263 755 221 122 353 628 520 505 697 817 698 209 155 913
12 200 12 200
99 130 99 130 99 130 99 130 99 130 99 130 99 130 109 690 99 130
1 000
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 3 496
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
2 500
996
1 313 160 941 810 957 741 759 661 739 941 550 271 582 976 1 125 247 1 877 773
242 894 227 209 99 567 255 708 259 163 46 068 46 432 124 683 125 512
242 757 225 753 99 553 255 700 249 746 43 311 42 328 4 684 9 181
1 359 7 053 780
137 97 14 8 2 364 1 977 4 104 119 999 116 331
94 523 97 564 134 019 175 531 202 280 207 614 135 141 389 387 302 462
342 961 227 762
94 523 97 564 134 019 175 531 202 280 207 614 135 141 46 426 74 700
967 217 581 966 716 942 321 253 278 177 296 336 396 375 609 277 1 399 540
589 775 212 795 320 020 276 683 274 843 243 346 332 080 360 749 1 388 458
62 384
589 775 212 795 320 020 276 683 274 843 243 346 269 696 360 749 1 388 458
750
50 002
11 591 12 600 6 831 6 689 58 097 1 477
365 851 356 571 390 091 44 570 2 584 52 990 57 606 140 429 9 605
8 526 35 071 7 213 7 169 321 253 5 028 1 900 50 259
8 526 35 071 7 213 7 169 321 253 376 1 205 48 485
4 652 695 1 774
3 675 3 999 2 788 3 162 19 286 8 752 11 524 5 632 8 525
3 675 3 999 2 788 3 162 6 213 8 752 11 524 5 632 8 525
13 073
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 394 227 3 226 418 3 464 690 3 362 533 3 629 625 3 737 115 4 073 535 4 760 761 5 094 479
1 699 362 1 649 175 1 637 300 1 546 881 1 495 041 1 370 898 1 323 240 1 251 142 1 108 311
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 332
235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 332
-935 824 -947 700 -1 038 119 -1 089 959 -1 214 102 -1 261 760 -1 333 819 -1 476 689 -1 684 757
1 215 035 1 203 159 1 112 740 1 060 900 936 757 889 099 817 040 674 170 466 102
-2 150 859 -2 150 859 -2 150 859 -2 150 859 -2 150 859 -2 150 859 -2 150 859 -2 150 859 -2 150 859
50 186 11 875 90 419 51 840 124 143 47 658 72 059 142 831 442 736
925 751 731 779 900 541 805 389 996 430 1 060 907 1 281 275 1 880 905 2 595 258
13 369 11 516 10 261 8 762 7 188 14 818 31 023 3 877 4 371
13 369 11 516 10 261 8 762 7 188 5 716 5 009 3 877 3 092
9 102 26 014 1 279
4 003 45 190 127 888 94 090 21 600 73 669 368 260
475 721 302 237 430 127 385 729 666 852 517 976 655 171 954 780 1 854 909
420 569 254 176 388 920 309 631 411 605 225 503 214 921 191 882 1 341 296
2 820 119
420 569 254 176 388 920 306 811 411 605 225 503 214 802 191 882 1 341 296
5 000 110 000 82 985
26 728 23 123 20 598 17 750 22 496 14 885 15 474 14 514 10 776
15 396 12 791 12 239 20 598 14 445 7 451 15 270 7 437 6 186
12 543 11 255 6 773 35 500 17 864 12 136 4 971 4 178 1 488
485 892 1 597 2 250 200 442 253 001 404 535 626 769 412 178
29 569 20 048 19 654 18 853 24 536 17 638 10 886 6 230 9 426
29 569 20 048 16 342 15 541 21 224 14 326 6 886 6 230 9 426
3 312 3 312 3 312 3 312 4 000
403 089 352 788 312 611 297 955 297 854 251 012 289 481 317 877 358 292
259 463 273 114 524 472
769 114 845 464 926 849 1 010 263 1 138 154 1 305 310 1 469 020 1 628 714 1 390 910
1 080
696 074 768 034 845 464 926 849 1 004 063 1 138 154 1 305 310 1 512 327 1 314 208
71 960 77 430 81 385 83 414 134 091 167 156 163 710 116 387 76 702