AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.01.2016

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.01.2016

Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 01734

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[23] Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
38 880 844 37 319 920 37 722 396 33 709 792 43 363 352 43 673 840 43 523 500 42 496 672
39 147 104 37 331 012 38 705 228 33 916 964 45 190 552 43 689 784 43 562 124 42 438 948 43 187 608
37 166 920
30 857 860 31 156 420 31 968 718 28 131 432 5 760 603 37 807 984 37 727 192 36 350 264 38 503 320
4 237 072 5 700 927 5 093 763 5 003 922 5 364 640 4 266 951 4 537 718 3 652 267
299
254 581 11 093 6 471 148 599 1 805 811 4 767 915 291 3 114 13 634
3 797 592 462 572 1 636 276 632 714 457 215 512 391 652 688 1 547 852 1 018 385
33 984 288 34 224 064 34 961 820 32 994 756 36 376 844 36 997 124 38 584 048 39 342 760 37 405 792
20 607 492 22 785 296 22 323 524 18 386 518 21 696 172 25 872 812 26 777 224 25 287 448 27 235 504
3 493 903 4 275 277 3 875 145 7 088 869 4 926 176 3 471 087 2 925 859 4 682 341 2 872 179
1 288 584 1 145 462 1 088 786 1 134 470 1 067 042 1 043 433 828 556 882 442 893 721
898 556 795 599 754 615 796 291 752 077 754 752 582 195 633 445 634 905
2 390
327 168 292 629 284 946 291 266 276 953 252 911 211 635 219 415 229 422
62 860 57 234 49 225 46 913 38 012 35 770 34 726 29 582 27 004
305 191 274 371 258 290 57 619 806 538 216 540 61 561 134 322 62 073
5 059 246 5 032 129 5 007 713 4 810 140 4 745 866 5 174 262 6 224 567 5 643 079 5 596 394
5 059 246 5 032 129 5 007 713 4 684 176 4 731 870 5 174 262 6 224 567 5 643 079 5 596 394
125 964 13 996
244 662 6 786 4 131 1 000 1 767 867 177 052 2 055
5 252 4 544 6 998 787 3 583 36 380 16 583 142 952 47 252
2 979 957 700 197 2 397 231 1 515 352 1 363 599 1 182 610 1 572 644 2 570 173 696 613
5 162 818 3 106 951 3 743 409 922 210 8 813 706 6 692 660 4 978 076 3 096 191 5 781 815
10 993 537 9 796 775 10 863 811 7 660 265 16 305 175 13 828 727 12 291 060 10 918 193 12 047 904
885 475 957 476 350 167 470 938 1 327 253 636 354 437 484 507 596 425 455
500 000 500 000 300 000 850 000 600 000 400 000 400 000
500 000 500 000 300 000 850 000 600 000 400 000 400 000
287 102 334 460 230 354 170 938 188 889 41 882 26 399 57 721 20 295
287 102 334 460 230 354 170 938 188 889 39 049 14 881 24 576
2 833 11 518 33 145 20 295
129 61 5 496 21 576 405 160
288 364 -5 589 5 589 26 938
98 373 122 887 119 813 1 361
418 920 716 889 857 032 873 684 780 425 766 309 2 430 532 2 177 996 1 804 115
378 072 674 603 805 051 827 784 773 808 729 728 976 836 1 294 611 1 652 977
369 257 655 009 782 126 797 107 754 334 729 710 260 444 1 622
8 815 19 594 22 925 30 677 19 474 18 716 392 1 292 989 1 652 977
31 580 32 342 50 011 647 3 850 2 813 698 617 876 290 113 476
43 141 30 695 31 218
9 268 9 944 1 970 2 112 2 767 3 073 755 079 7 095 6 444
466 555 240 587 -506 865 -402 746 546 828 -129 955 -1 993 048 -1 670 400 -1 378 660
5 629 373 3 347 538 3 236 544 519 464 9 360 534 6 562 705 2 985 028 1 425 791 4 403 155
1 012 070 242 581 -261 284 -20 658 1 892 342 1 551 863 632 957 260 388 881 571
1 417 997 1 111 1 340 378 887 879 378 637 131 282 782 421
-405 927 242 581 -261 284 -21 769 551 964 663 984 254 320 129 106 99 150
4 617 303 3 104 957 3 497 828 540 122 7 468 192 5 010 842 2 352 071 1 165 403 3 521 584