AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.08.2016

GGE a. s.
(historické názvy)

Od 02.06.2015 Gerlach Bidco, a.s.

Aktuálna adresa od 01.05.2019

Bajkalská 19B, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82101
(historické adresy)

Od 13.08.2016 Pekná cesta 6, Bratislava, 83403

Od 02.06.2015 Pribinova 4, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[28] Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/
[29] Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[85] Emisné ážio (412)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
223 314 256 227 405 952 237 413 120 249 827 056 215 281 392 192 145 584 94 085 752 27 500
173 963 344 170 089 376 168 333 744 183 013 888 178 841 664 152 380 512 46 688 208
378 890 476 305 500 353 383 068 472 608 563 857
202 217 278 931 22 037
1 571 1 871 2 171 2 471 2 771
93 767 187 777 281 797 375 817 469 837 563 857
43 289 7 726
38 046 194 348 4 780
252 307 355 211 462 788 334 313 486 148 556 265
20 793 9 827 9 827 9 827 277 618 277 618
2 462 2 534
231 514 345 384 412 586 204 103 200 870 278 647
40 375 117 921 5 126
173 332 160 169 257 856 167 370 608 182 296 512 177 882 896 151 260 384 46 688 208
173 247 648 169 257 648 167 290 400 177 734 304 176 814 224 149 363 904 26 212 180
20 476 030
475 000 475 000 475 000
77 658 800 000
6 839 200 80 200 4 087 200 593 682 593 682
27 803
49 296 224 57 121 724 68 970 744 66 706 400 36 303 320 39 428 588 46 883 660 27 500
13 117 857 975 449 563 4 408
735 857 359 449 563 669
12 382 616 3 739
48 939 800 56 160 044 68 221 056 66 265 812 35 727 412 32 940 932 31 835 636
1 332 217 1 924 073 3 225 882 1 278 567 465 535 348 970
1 306 983 1 902 576 2 894 434 984 033 451 086 216 076
25 234 21 497 331 448 294 534 14 449 132 894
47 528 096 53 969 052 64 711 896 64 765 688 35 010 896 32 329 384 31 715 998
57 363 57 363 57 363
122 154 11 404 118 638
22 124 209 434 225 917 221 404 250 981 251 173 1 000
343 307 960 822 748 712 440 141 575 346 6 483 248 15 048 024 27 500
1 008 3 465 2 349 4 350 3 175 5 674 1
342 299 957 357 746 363 435 791 572 171 6 477 574 15 048 023 27 500
54 679 194 861 108 636 106 774 136 416 336 485 513 885
1 728 14 349 42 284 61 929 86 700 111 471 384 953
32 998 50 888 53 479 44 845 49 216 175 107 128 930
19 953 129 624 12 873 500 49 907 2
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
223 314 256 227 405 952 237 413 120 249 827 056 215 281 392 192 145 584 94 085 752 27 500
73 898 104 78 602 352 86 204 576 106 811 192 71 542 808 36 663 248 -118 010 264 27 500
25 003 25 003 25 003 25 003 25 002 25 001 25 001 25 000
25 003 25 003 25 003 25 003 25 002 25 001 25 001 25 000
79 659 072 79 659 072 79 659 072 79 659 072 77 059 072 49 709 964
30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
-109 498 512
-109 498 512
-31 084 228 -23 481 996 -17 890 408 -5 549 217 -13 074 217 -8 527 547
2 181 438 2 181 438 2 181 438 2 181 438 2 181 438 2 181 438
-33 265 666 -25 663 436 -20 071 848 -7 730 655 -15 255 655 -10 708 985
-4 704 245 -7 602 231 -5 591 588 2 673 831 7 530 450 -4 546 670 -8 539 247
149 416 144 148 299 600 150 719 872 142 935 600 143 734 112 155 482 144 212 037 408
56 752 420 55 116 272 55 328 208 24 469 480 45 013 712 47 211 744
56 716 020 55 058 508 55 235 500 24 370 880 44 995 368 47 189 132
7 628
35 226 22 729 22 296 24 147 18 346 22 609
1 174 35 034 70 412 66 826
66 000 000 68 500 000 65 349 600 68 770 224 72 820 992 78 900 696 91 625 952
22 087 460 23 069 204 20 870 434 40 410 336 17 047 092 23 047 830 118 249 904
2 674 114 4 928 969 4 858 219 4 405 735 1 956 816 1 919 114 1 340 043
2 420 395 3 675 431 4 173 371 2 860 530 129 514 238 255 13 200
253 719 1 253 538 684 848 1 545 205 1 827 302 1 680 859 1 326 843
18 941 404 17 549 740 15 431 425 35 780 720 14 366 395 14 333 973 101 091 864
55 022 55 022 45 122 41 446 15 818 000
94 821 97 401 83 232 75 306 97 586 452 259
57 297 54 932 51 952 45 553 54 745 50 589
230 942 316 692 366 187 60 731 529 881 291 895
33 860 66 448 34 297 42 288 223 6 000 000
2 041 471 1 569 046 1 933 963 663 455 579 146 297 950
120 179 106 666 92 960 57 440 84 146 35 032
1 921 292 1 462 380 1 841 003 606 015 495 000 262 918
2 534 798 45 084 7 237 669 8 622 106 8 273 177 6 023 919 2 161 547
504 000 488 676 80 272 4 465 192 58 614
504 000 488 500 80 000 4 198 58 614
176 272 267 192