AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.08.2016

GGE a. s.
(historické názvy)

Od 02.06.2015 Gerlach Bidco, a.s.

Aktuálna adresa od 01.05.2019

Bajkalská 19B, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82101
(historické adresy)

Od 13.08.2016 Pekná cesta 6, Bratislava, 83403

Od 02.06.2015 Pribinova 4, Bratislava, 81109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[48] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
7 518 386 8 607 440 9 174 785 2 347 805 4 343 442 2 511 037
4 794 390 5 431 455 5 283 859 2 659 935 4 430 959 3 015 813
23 432 12 749 20 561 2 842 12 101 5 030
4 666 891 5 346 069 4 473 186 2 344 963 4 331 341 2 506 007
12 508 13 433
80 714 28 283 38 469 293 148 13 239 116
10 845 44 354 738 210 18 982 74 278 504 660
6 097 520 6 384 691 7 500 248 5 234 394 5 645 123 5 909 078 4 779 054
23 156 12 721 19 610 2 057 9 761 4 157
42 230 44 002 94 523 50 434 62 702 62 543
2 033 135 3 543 709 3 095 999 2 457 984 2 551 683 2 606 862 4 714 599
3 460 987 3 061 672 3 182 378 2 119 269 2 211 449 2 315 422
2 959 503 2 425 177 2 304 318 1 620 869 1 736 732 1 972 201
449 162 589 111 813 491 417 597 437 437 306 832
52 322 47 384 64 569 80 803 37 280 36 389
930 2 311 4 343 3 089 4 714 2 018
308 437 258 748 230 663 161 143 174 539 153 149
308 437 258 748 230 663 161 143 174 539 153 149
-8 909 10 025 21 602 336 548 10 825 116
126 001 -658 921 732 405 9 133 62 616 184 542
111 553 110 424 118 725 94 737 556 834 580 269 64 455
-1 303 130 -953 236 -2 216 389 -2 574 459 -1 214 164 -2 893 265 -4 779 054
2 604 310 1 758 386 1 297 048 -162 670 1 719 296 -162 525 -4 714 599
3 219 272 5 596 062 4 379 733 13 717 195 16 407 027 6 583 029 323 350
17 946 137 200
182 600 165 150 250 000 8 712 291 15 198 000 5 262 177
182 600 165 150 250 000 15 198 000
8 712 291 5 262 177
2 485 730 2 953 985 3 369 796 3 231 254 1 207 897 1 229 189 323 305
2 485 730 2 953 985 3 369 796 3 228 422 1 174 585 1 193 621 322 981
2 832 33 312 35 568 324
282 222 2 254 927 225 374 1 773 650 1 130 91 663 45
250 774 222 000 397 363
6 620 387 12 245 057 7 754 932 8 468 905 7 659 533 8 234 054 4 083 481
544 074 1 756 900
-1 770 000 1 970 545 -1 600 900
5 263 105 6 217 088 6 068 074 7 451 248 7 463 960 7 761 257 2 017 896
4 220 182 4 139 990 4 003 059 5 572 895 5 499 822 5 306 413 1 444 431
1 042 923 2 077 098 2 065 015 1 878 353 1 964 138 2 454 844 573 465
254 174 2 108 486 338 021 856 190 2 620 999 33 699
105 340
2 329 034 1 948 938 1 192 837 161 467 192 953 471 798 1 926 546
-3 401 115 -6 648 995 -3 375 199 5 248 290 8 747 494 -1 651 025 -3 760 131
-4 704 245 -7 602 231 -5 591 588 2 673 831 7 533 330 -4 544 290 -8 539 185
2 880 2 380 62
2 880 2 909 62
-529
-4 704 245 -7 602 231 -5 591 588 2 673 831 7 530 450 -4 546 670 -8 539 247