AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.12.2016

INGEMAR s.r.o.
(historické názvy)

Od 09.03.1995 ROMAG spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 20.12.2016

Železničná 26A, Senec, 90301
(historické adresy)

Od 09.03.1995 Hviezdoslavova 1, Senec


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[26] Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[28] Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/
[29] Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[83] Zmena základného imania +/- 419
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 435 894 9 327 004 6 855 395 8 193 336 10 966 768 12 503 234 11 314 292 10 365 386 9 545 077
599 537 3 195 511 5 351 401 6 470 261 7 963 252 9 281 036 10 218 676 9 067 433 8 261 821
2 042 5 542
2 042 5 542
597 062 3 129 729 5 283 383 6 402 175 7 895 166 9 070 592 9 929 673 9 033 891 8 253 321
395 434 505 306 552 570 600 739 550 004 550 004 550 004 550 138
479 853 1 777 442 3 457 008 4 119 183 4 782 260 5 297 679 5 899 312 4 308 945 1 665 669
117 209 275 526 529 976 875 783 1 278 674 1 892 559 2 260 884 1 645 859 1 971 489
681 327 791 093 854 639 1 233 493 1 330 350 1 219 473 1 139 631 2 026 074
1 389 452 2 039 951
2 475 65 782 68 018 68 086 68 086 210 444 286 961 28 000 8 500
4 182 4 250 4 250 8 500 54 863 8 500
304 1 179
767
201 944 232 098 28 000
63 836
2 171 63 836 63 836 63 836
5 835 127 6 130 146 1 502 562 1 720 921 2 999 210 3 199 822 1 061 868 1 270 486 1 273 525
243 576 186 995 196 046 211 726 242 774 382 000 524 296 808 809 433 429
184 613 186 995 196 046 205 719 242 774 382 000 524 296 808 809 433 429
6 007
58 963
4 988 000
4 988 000
4 988 000
602 094 5 939 706 1 301 018 1 499 486 2 728 251 2 663 207 334 462 340 605 745 024
595 747 951 706 1 298 830 1 441 223 2 621 511 2 556 833 166 983 60 894 125 187
2 204 9 220
595 747 951 706 1 298 830 1 441 223 2 621 511 2 554 629 157 763 60 894 125 187
1 001
1 050 1 026
5 867 1 138 37 875 48 750 109 911 55 528 188 873
480 4 988 000 57 237 67 864 57 624 57 568 224 183 430 964
1 457 3 445 5 498 9 709 28 185 154 615 203 110 121 072 95 072
148 335 19 3 158 9 369 7 255 109 022 20 730 9 594
1 309 3 110 5 479 6 551 18 816 147 360 94 088 100 342 85 478
1 230 1 347 1 432 2 154 4 306 22 376 33 748 27 467 9 731
1 230 1 347 1 432 2 154 4 306 17 776 17 256 19 809 5 021
4 600 16 492 7 658 4 710
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 435 894 9 327 004 6 855 395 8 193 336 10 966 768 12 503 234 11 314 292 10 365 386 9 545 077
2 514 046 3 644 310 -84 341 1 186 307 2 871 693 3 048 829 -1 915 636 579 895 315 087
5 260 440 5 260 440 5 260 440 5 260 440 5 260 440 4 306 640 1 506 640 1 506 640 6 639
5 260 440 5 260 440 5 260 440 5 260 440 5 260 440 4 306 640 1 506 640 6 639 6 639
1 500 001
2 375 237 2 375 237 2 375 237 2 375 237 2 375 237 2 375 237 606 606 606
188 444 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
188 444 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
-65 782 -270 369 -270 134 46 364 -8 500
-65 782 -270 369 -270 134 46 364 -8 500
-3 909 442 -7 451 884 -6 451 370 -4 765 984 -3 635 047 -3 471 246 -920 851 114 429 265 825
114 429 114 429 114 429 114 429 114 429 114 429 114 429 265 825
-3 909 442 -7 566 313 -6 565 799 -4 880 413 -3 749 476 -3 585 675 -1 035 280
-1 334 851 3 728 886 -1 000 514 -1 685 386 -1 130 937 -163 802 -2 550 395 -1 035 280 40 017
3 744 488 5 293 695 6 336 549 6 115 407 6 888 426 7 746 070 11 302 700 8 803 437 7 877 111
3 714 516 448 952 1 623 789 1 359 340 2 151 215 586 318 2 998 519 2 977 991 3 479 825
146 379
901 116
3 714 516 448 952 722 673 1 358 814 2 004 330 585 814 2 998 015 2 977 487 3 478 861
526 506 504 504 504 504
460
3 614 221 3 532 500 3 532 500 3 612 500 3 422 500 3 422 500 2 466 837 2 483 109
29 472 373 646 522 381 808 834 843 699 1 497 896 478 266 913 676 891 056
28 964 66 922 231 527 366 285 789 056 1 170 680 407 247 858 824 844 919
28 964 66 922 231 527 366 285 789 056 1 170 680 407 247 858 824 844 919
155 395
22 256 28 156
1 392 70
943 49
306 724 290 375 436 691 2 935 3 341 515 11 661 4 124
508 479 3 523 51 589 168 480 70 504 20 935 13 857
500 500 1 000 1 345 1 000
345 1 000
500 500 1 000 1 000
856 376 656 879 413 388 280 012 548 564 662 516 715 078 418 321
1 690 792 3 740 899 1 729 855 604 800
177 360 388 999 603 187 891 622 1 206 649 1 708 335 1 927 228 982 054 1 352 879
61 364 208 610 366 002 639 437 891 622 1 206 649 1 445 086 611 240 982 054
115 996 180 389 237 185 252 185 315 027 501 686 482 142 370 814 370 825