AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.05.2016

KRONOS TC, a.s.
(historické názvy)

Od 19.09.2006 PM ZBROJNÍKY, a.s.

Aktuálna adresa od 08.12.2017

Pod Urpínom 14, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 08.12.2017 Pod Urpínom 14, Banská Bystrica, 97401

Od 12.05.2016 Križkova 9, Bratislava, 81104

Od 30.04.2015 Švédska 3, Levice, 93401

Od 19.09.2006 Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2017 2016 2015 2014 2013
9 760 921 5 673 108 2 369 399 520 461 1 205 753
28 556 172 646 38 979 401 202 1 051 183
28 556 172 646 38 979 401 202 1 051 183
90 092
400 000 915 170
28 556 33 766 38 979 1 202 45 921
138 880
9 732 365 5 499 827 2 330 413 119 246 154 415
915 365 1 641 500 30 180
30 180
915 365 1 641 500
8 731 130 3 798 813 1 964 931 111 852 145 784
8 191 166 3 291 179 1 954 053 102 895 119 230
8 191 166 3 291 179 1 954 053 102 895 119 230
30 050
10 10 1 900 19 184
509 904 507 624 10 878 7 057 7 370
85 870 59 514 365 482 7 364 8 451
7 671 3 402 32 887 384
78 199 56 112 365 450 6 477 8 067
635 7 13 155
155
635 7 13
2017 2016 2015 2014 2013
9 760 921 5 673 108 2 369 399 520 461 1 205 753
5 505 694 3 795 253 -902 388 -2 715 303 -2 092 659
25 015 25 015 13 896 231 13 896 231 13 896 231
25 015 25 015 13 896 231 13 896 231 13 896 231
557 892 557 892
557 892 557 892
3 770 238 -797 947 -16 611 534 -16 546 782 -14 641 229
6 510 556 1 942 371
-2 740 318 -2 740 318 -16 611 534 -16 546 782 -14 641 229
1 710 441 4 568 185 1 812 915 -622 644 -1 905 553
4 255 109 1 877 855 3 271 787 3 235 764 3 298 412
12 551 12 551 12 538 12 566 12 459
12 551 12 551 12 538 12 566 12 459
347 780 347 780 347 780
347 780 347 780 347 780
4 175 330 1 862 367 2 529 958 2 336 612 2 370 872
4 012 930 1 689 318 382 422 271 477 368 791
4 012 930 1 689 318 382 422 271 477 368 791
5 065 2 172 6 783
2 934 3 018 8 386
158 567 169 145 123 824 40 323 16 600
3 833 3 904 2 015 713 2 019 622 1 970 312
500 1 433 17 233 15 622 107 865
2 184 2 954 10 662
500 1 433 15 049 12 668 97 203
66 728 1 504 364 278 523 184 459 436
118
118