AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.03.2017

ELGAS, k.s.

Aktuálna adresa od 01.03.2017

Robotnícka 2271, Považská Bystrica, 01701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[48] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[60] Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
221 797 536 260 956 400 325 383 424 401 597 024 51 841 280 236 386 144 208 387 728 208 387 728
221 817 104 260 845 872 325 311 200 405 585 984 51 785 072 236 229 184 222 795 680 208 387 728 140 922 560
221 690 944 260 752 032 324 928 288 401 238 144 51 783 824 236 087 568 206 533 072 195 836 512 127 222 432
18 324 4 594
191 26 522 5 917 4 175 24 000 588 670
107 638 67 330 372 398 4 343 682 1 249 117 618 15 673 938 12 551 209 13 700 128
214 379 664 260 920 224 319 284 064 409 401 760 52 840 936 224 017 184 220 576 672 202 101 040 137 954 048
150 000
207 692 288 256 251 648 314 087 200 399 372 672 51 758 940 214 370 656 197 540 560 182 719 216 119 935 480
4 862 955 3 882 714 5 401 456 5 164 786 891 815 5 797 491 5 232 907 5 435 807 2 832 057
1 395 978 1 437 120 1 431 579 1 259 817 166 003 1 867 085 1 169 807 1 008 083 871 425
1 010 088 1 037 887 992 094 926 394 121 021 1 479 222 885 079 753 621 661 038
351 053 370 977 332 725 308 114 41 750 363 992 264 197 236 024 196 726
34 837 28 256 106 760 25 309 3 232 23 871 20 531 18 438 13 661
17 164 9 144 386 089 39 131 1 516 440 750 74 958 163 355 7 916
231 064 210 587 185 706 121 523 11 406 56 392 141 258 209 659 175 877
231 064 210 587 185 706 121 523 11 406 56 392 141 258 209 659 175 877
1 732 3 944 9 095 643 586
79 117 143 660 -48 048 -728 800 3 620 560 712 50 377 1 701 208 636
101 092 -1 016 377 -2 159 907 4 168 705 7 634 914 994 15 723 215 12 563 225 13 772 668
7 437 444 -74 351 6 027 136 -3 815 788 -1 055 863 12 212 006 2 219 017 6 286 679 2 968 502
9 154 030 617 663 5 444 240 -3 299 325 -866 933 15 919 416 3 759 610 7 681 493 4 304 896
5 511 271 3 909 110 4 672 603 7 314 673 767 460 3 795 989 2 770 354 330 771 212 469
1 533 757 21 500 5 950
1 910 681
1 910 681
9 161 49 325 50 092 144 486 57 457 242 631 396 493 330 771 206 519
9 161 49 325 50 092 144 486 57 445 242 059 396 493 327 594
12 572 3 177 206 519
4 345 720 36 10 868 3 44 2 161
3 964 008 3 772 379 4 559 237 5 248 638 710 000 3 553 314 2 371 700
65 186 63 238
15 461 666 4 824 680 4 963 440 3 897 331 1 008 884 1 724 325 1 655 855 238 578 241 895
2 845 773 2 017 545 8 500
-650 000
7 574 56 978 83 351 146 744 6 659 39 565 63 848 39 750 40 993
34 728 44 329 105 476 5 173 32 000 32 000 32 000
7 574 22 250 39 022 41 268 1 486 7 565 31 848 7 750 40 993
1 692 4 693 2 946 767 56 540 625 5 264 13 200
11 778 491 2 908 408 4 304 894 3 554 558 967 940 1 342 534 1 335 464
828 136 487 056 572 249 195 262 34 229 341 686 255 918 193 564 179 202
-9 950 395 -915 570 -290 837 3 417 342 -241 424 2 071 664 1 114 499 92 193 -29 426
-2 512 951 -989 921 5 736 299 -398 446 -1 297 287 14 283 670 3 333 516 6 378 872 2 939 076
-224 311 443 056 1 365 646 -342 030 -119 423 3 348 068 917 191 1 455 941 706 466
19 329 3 920 285 823 482 3 443 213 895 504 1 430 479 743 186
-243 640 439 136 1 079 823 -342 030 -119 905 -95 145 21 687 25 462 -36 720
-9 899 57 363 -3 984
-2 288 640 -1 423 078 4 313 290 -52 432 -1 177 864 10 935 602 2 416 325 4 922 931 2 232 610