AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.08.2004

MIRAKL, a.s.

Aktuálna adresa od 13.12.2017

Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - Mestská Časť Petržalka, 85101
(historické adresy)

Od 28.12.2007 Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Od 03.08.2004 Križkova 9, Bratislava, 81104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
[25] Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
[28] Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[31] Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)
[32] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/
[38] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)
[39] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[41] Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
[44] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
[45] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[49] Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
[50] Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
[51] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[65] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[76] Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[103] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[109] Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
[110] Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[118] Bankové úvery r. 119 + r. 120
[119] Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
[120] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2013 2012
68 706 376 67 287 376
19 770 436 8 047 803
163 281 151 720
163 281 140 323
11 397
1 086 042 1 034 450
421 237 359 987
631 515 527 083
30 077 56 480
3 213 90 900
18 521 112 6 861 633
8 059 026 6 835 763
10 462 086
25 870
46 660 492 57 380 296
598 711 628 012
20 838 29 987
577 873 598 025
450 823 29 954 432
77 633 33 389
22 337 958
7 538 627
373 190 44 459
43 484 560 24 227 344
14 137 892 9 376 698
18 121 748 14 426 001
1 169
64 395
259 436 273 763
10 899 922 150 881
2 126 397 2 570 509
33 424 41 877
2 092 973 2 528 632
2 275 447 1 859 275
65 840 11 775
2 209 607 1 847 500
2013 2012
68 706 376 67 287 376
2 306 647 14 336 821
1 858 859 1 858 859
1 858 859 1 858 859
3 319 3 319
3 319 3 319
371 772 371 772
371 772 371 772
-5 697 470 3 792 743
1 736 636 3 792 743
-7 434 106
5 770 167 8 310 128
66 399 728 52 950 552
484 906 722 482
484 906 722 482
726 6 851
726 6 851
34 905 616 18 821 220
12 398 695 11 525 831
154 339 187 416
9 492 391 6 640 570
12 077 852
147 686 182 557
90 859 78 942
375 812 76 793
167 981 129 112
31 008 480 33 400 000
19 176 960 22 787 368
11 831 520 10 612 632