AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.12.2018

Dr.Max 140 T, s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.12.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[84] Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
513 401 358 196 369 238 404 809 283 970 482 949 477 841
127 898 141 778 156 910 173 953 42 595
397 1 105 2 935
397 1 105 2 935
127 501 141 778 156 910 172 848 39 660
100 150 106 093 112 037 114 894 3 827
25 332 33 168 44 129 55 091 30 904
1 580 1 258 744 2 863 4 929
439 1 259
385 332 216 209 212 162 230 694 240 090 482 618 477 544
105 183 120 444 123 078 102 947 96 246 141 576 108 451
105 183 120 444 123 078 102 947 96 246 141 576 108 451
28 222 26 271 25 423 42 524 18 400
24 124 24 124 24 124 42 524 18 400
24 124 24 124 24 124 42 524 18 400
4 098 2 147 1 299
248 626 66 698 59 321 81 326 123 522 251 998 199 405
96 585 61 332 59 321 81 326 18 988 16 671 20 736
12 439 946 934 343 3 676 777 1 140
84 146 60 386 58 387 80 983 15 312 15 894 19 596
152 041 5 366
88 680 108 989
5 760 2 880
15 854 229 567 66 800
3 301 2 796 4 340 3 897 1 922 89 044 169 688
3 301 2 796 4 340 3 897 1 922 1 012 8 651
88 032 161 037
171 209 166 162 1 285 331 297
171 209 166 162 1 285
331 297
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
513 401 358 196 369 238 404 809 283 970 482 949 477 841
112 094 68 374 62 590 56 346 -8 234 -8 145 -5 543
5 000 5 000 5 000 5 000 250 250 250
5 000 5 000 5 000 5 000 250 250 250
35 200 35 200 35 200 35 200
500 500 500 500
500 500 500 500
27 673 21 890 15 646 -568 -8 395 -5 793 -2 989
27 673 21 890 15 646 -5 793 -2 989
-568 -8 395
43 721 5 784 6 244 16 214 -89 -2 602 -2 804
401 307 289 822 306 648 348 463 292 204 491 094 483 384
3 080 2 604 2 341 2 587 2 475 2 199 1 214
3 080 2 604 2 341 2 512 2 475 2 199 1 214
75
375 266 271 000 297 678 339 377 286 923 488 030 481 194
335 097 243 338 247 019 306 673 240 767 105 507 94 332
2 322 4 226 663 4 033 286 5 341
332 775 239 112 246 356 302 640 240 481 105 507 88 991
31 119 22 646 -63 961 80 166 150 363
277 888 75 593
8 122 8 789 8 152 3 828 4 754 6 049 6 846
5 264 5 265 4 796 2 354 3 134 3 942 3 957
15 789 5 758 4 279 3 653 1 666 14 478 9 998
10 994 7 850 2 313 223 100 563 140 105
22 961 16 218 6 629 6 499 2 806 864 975
2 139 5 562 2 969 5 214 2 806
20 822 10 656 3 660 1 285 864 975
1 1