AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.08.1994

CHEMES, a.s. Humenné

Aktuálna adresa od 16.08.2018

Chemlonská 1, Humenné, 06633
(historické adresy)

Od 03.11.2017 Lazaretská 24, Bratislava, 81108

Od 31.08.1994 Chemlonská 1, Humenné, 06633

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
23 164 488 19 722 104 20 887 800 22 335 132 24 050 384 22 581 562 22 583 252 22 652 508
32 372 248 33 791 676 23 347 088 23 286 728 31 960 920 36 404 392 42 327 144 41 236 580 49 041 316
87 202 92 504 161 216 107 466 522 200 1 001 965 134 514 164 707 195 981
22 117 644 18 498 350 19 355 364 20 727 540 21 743 156 20 840 688 20 670 788 20 275 712 21 271 544
959 641 1 131 249 1 371 218 1 500 126 1 785 027 1 604 459 1 777 952 2 212 088 2 896 305
21 270 23 596 33 768 43 483 42 274 41 103 41 557 42 231 47 209
8 111 746 8 712 670 1 364 326 158 191 492 262 158 432 1 210 193 1 799 676 198 592
1 074 746 5 333 306 1 061 194 749 923 7 376 000 12 757 744 18 492 140 16 742 167 24 431 684
35 407 856 32 731 244 24 344 292 26 134 940 31 961 840 37 550 160 42 024 036 40 733 460 48 698 800
66 601 69 452 126 647 75 384 486 976 960 918 88 461 115 701 141 993
17 807 860 11 724 258 11 873 450 13 577 611 13 297 475 13 002 443 12 919 612 13 543 231 13 705 351
5 210 609 7 863 256 4 744 229 5 048 148 4 986 744 4 209 896 4 299 242 3 825 633 5 322 446
2 790 541 3 361 623 3 955 469 3 821 628 3 558 873 3 774 118 3 461 728 3 492 866 3 804 572
1 972 963 2 225 806 2 853 829 2 744 575 2 538 118 2 789 311 2 472 413 2 517 856 2 692 208
818 1 482 2 811 7 910 13 430 13 430 14 758 15 422 21 023
691 267 824 228 969 197 951 249 893 424 850 450 843 861 856 109 957 632
125 493 310 107 129 632 117 894 113 901 120 927 130 696 103 479 133 709
47 294 86 423 80 197 55 537 50 957 54 793 53 902 81 565 66 691
1 091 648 984 098 1 379 782 1 541 234 1 677 211 1 738 072 1 854 848 1 960 993 2 168 425
1 091 648 984 098 1 379 782 1 541 234 1 677 211 1 738 072 1 854 848 1 960 993 2 168 425
5 210 920 1 906 138 638 728 93 405 495 544 207 906 1 140 299 1 712 249 147 673
62 180 -107 323 208 725 325 100 126 034 1 063 907 -21 -455 12 029
3 120 202 6 843 319 1 337 065 1 596 893 7 282 025 12 538 109 18 205 964 16 001 676 23 329 620
-3 035 606 1 060 431 -997 205 -2 848 212 -919 -1 145 772 303 107 503 122 342 517
100 687 88 733 4 177 241 3 677 471 5 321 463 5 314 957 5 317 495 5 210 173 5 241 250
1 682 1 018 859 18 588 16 342 12 971 8 244 6 845 355 012 3 863 036
1 006 639
352 622 3 855 159
352 622 3 855 159
1 11 666 17 908 15 945 12 001 8 220 6 379 1 272 57
1 11 666 17 908 15 945 12 001 8 220 6 379 1 272 57
1 681 554 680 397 970 24 466 1 118 7 820
66 513 646 950 171 212 163 942 131 986 219 652 308 815 716 095 4 008 701
508 871 379 412 3 579 346
33 893 95 245 141 814 124 098 107 464 162 209 211 421 235 112 309 414
4 561
33 893 95 245 141 814 124 098 107 464 162 209 211 421 230 551 309 414
922 1 694 2 901 1 218 2 528 436 2 366 458 1 554
6 341
25 357 41 140 26 497 38 626 21 994 57 007 95 028 101 113 118 387
-64 831 371 909 -152 624 -147 600 -119 015 -211 408 -301 970 -361 083 -145 665
-3 100 437 1 432 340 -1 149 829 -2 995 812 -119 934 -1 357 180 1 137 142 039 196 852
-371 083 615 943 -100 242 -374 873 175 786 -20 493 221 699 140 128 235 851
336 269 2 882 2 884 120 253 3 433 11
-371 083 279 674 -100 242 -374 873 172 904 -23 377 101 446 136 695 235 840
-2 729 354 816 397 -1 049 587 -2 620 939 -295 720 -1 336 687 -220 562 1 911 -38 999