AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2003

Bytkomfort, s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.07.2017

SNP 9, Nové Zámky, 94002
(historické adresy)

Od 31.10.2003 SNP 9, Nové Zámky, 94060

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
15 878 455 10 365 028 8 672 771 8 588 309 8 064 922 8 242 935 8 727 982 8 931 461
16 478 816 10 940 219 9 932 157 9 919 429 9 467 314 9 768 416 10 178 666 10 066 426 10 166 362 11 061 697
14 741 740 9 567 415 7 772 394 7 797 676 7 032 682 7 199 109 7 602 136 7 988 057 8 090 447 8 961 637
1 136 714 797 613 900 376 790 633 1 032 239 1 049 353 1 125 845 943 404 954 287 849 530
11 102
5 274 108 29 032 7 416 3 463 19 616 30 288 42 2 226 29 320
595 088 575 083 1 230 355 1 323 704 1 398 930 1 500 338 1 420 397 1 134 923 1 119 402 1 210 108
13 945 189 10 169 370 9 488 803 9 341 719 8 598 605 8 701 085 8 964 709 9 164 713 9 185 269 10 095 753
8 364 366 4 334 938 5 088 467 5 165 541 4 760 805 4 987 398 5 314 654 5 500 845 5 706 656 6 348 160
2 299 332 1 871 722 1 224 044 1 181 656 1 257 735 1 276 314 1 268 699 1 249 597 1 185 337 1 256 473
2 021 456 1 716 257 1 522 529 1 528 612 1 400 260 1 360 879 1 283 404 1 337 913 1 327 485 1 319 424
1 368 347 1 194 427 1 046 727 1 055 085 983 950 952 027 892 149 909 333 916 974 899 142
9 600 9 446 9 600 9 600 6 600 7 200 5 335 8 120 9 600 9 600
544 456 423 379 382 317 370 549 346 524 337 216 316 106 328 030 335 230 324 043
99 053 89 005 83 885 93 378 63 186 64 436 69 814 92 430 65 681 86 639
43 809 41 139 44 493 43 370 50 989 46 813 46 220 46 759 49 013 51 190
1 030 890 1 027 570 958 601 926 684 876 139 872 373 851 523 843 652 801 095 930 657
1 030 890 1 027 570 958 601 926 684 876 139 872 373 851 523 843 652 801 095 930 657
5 914 13 810 3 686 2 171 9 224 28 665 184 1 888 23 395
3 977 2 148 659 -540 -2 193 -27 600 -1 963 -17 875
175 445 1 175 596 636 200 492 170 251 046 150 277 171 571 185 163 115 758 184 329
2 533 627 770 849 443 354 577 710 868 709 1 067 331 1 213 957 901 713 981 093 965 944
5 214 756 4 158 368 2 360 259 2 241 112 2 046 381 1 984 750 2 144 628 2 181 019 2 152 741 2 217 636
88 576 60 694 244 466 351 451 65 530 54 925 60 485 59 559 59 055 49 535
110 000
88 295 60 694 62 287 51 945 65 000 54 000 59 000 58 000 57 000 48 000
60 694 62 287 51 945 65 000 54 000
88 295 59 000 58 000 57 000 48 000
280 39 83 530 925 1 481 1 548 2 045 1 522
280 39 83 530 925 1 481 1 548 2 045 1 522
1 8 3 11 10 13
182 140 189 415
1
25 933 30 409 35 281 147 382 48 168 78 296 237 394 80 418 91 205 102 906
110 000 20 000 168 000
15 505 20 237 22 716 27 470 38 711 49 382 60 496 71 470 82 467 93 491
15 505 20 237 22 716 27 470 38 711 49 382 60 496 71 470 82 467 93 491
255 218 193 54 2 10 7 5 52
10 173 9 954 12 372 9 858 9 455 8 904 8 898 8 941 8 733 9 363
62 643 30 285 209 185 204 069 17 362 -23 371 -176 909 -20 859 -32 150 -53 371
2 596 270 801 134 652 539 781 779 886 071 1 043 960 1 037 048 880 854 948 943 912 573
595 235 171 097 139 961 142 113 187 989 222 740 265 661 193 011 201 509 208 418
779 172 266 890 133 593 125 303 151 754 199 015 240 118 160 865 159 320 206 120
-183 937 -95 793 6 368 16 810 36 235 23 725 25 543 32 146 42 189 2 298
2 001 035 630 037 512 578 639 666 698 082 821 220 771 387 687 843 747 434 704 155