AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.06.2021

VESER, s. r. o. "v likvidácii"
(historické názvy)

Od 31.05.2021 VESER, s. r. o.

Od 26.06.2007 ČEZ Slovensko, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.05.2021

Suché Mýto 1, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81103
(historické adresy)

Od 14.01.2015 Mlynské nivy 48, Bratislava, 82109

Od 31.12.2014 Mlynské Nivy 48, Bratislava, 82109

Od 26.06.2007 Gorkého 3, Bratislava, 81101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[64] Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 440 733 12 685 085 48 645 760 85 082 952 67 676 672 50 313 328 57 855 832 36 658 860 38 454 712
4 947 9 207 13 863 19 906 6 227 9 558 9 442 4 576
4 920 8 856 12 792 16 739
4 920 8 856 12 792 16 739
27 351 1 071 3 167 6 227 9 558 9 442 4 576
27 351 1 071 3 167 6 227 9 558 9 442 4 576
4 440 109 12 254 769 48 121 016 85 041 840 67 627 648 50 280 236 57 821 688 36 623 260 38 411 092
72 484 2 731 173 1 564 410 2 159 056 2 703 685 2 352 952 9 780 022
72 484 504 649 964
2 731 173 1 564 410 2 159 056 2 703 181 2 352 303 9 779 058
765 470 597 838 699 046 418 897 236 323 917 175 1 050 791 1 322 903
21 242 22 742 23 948 22 851 22 851 222 742 201 500
765 470 576 596 676 304 394 949 213 472 894 324 828 049 1 121 403
3 945 377 11 396 559 47 318 704 81 363 144 65 470 632 47 720 104 54 003 120 32 998 108 27 086 994
11 330 010 47 263 304 80 620 816 59 152 904 47 714 036 53 999 148 30 877 970 27 084 188
645 958 4 736 102 5 185 911 1 856 733 671 632 208 563
10 684 052 42 527 204 75 434 904 57 296 172 47 042 404 53 790 584 30 877 970 27 084 188
2 117 169
61 328 669 369
51 336 739 903 2 047 575
3 884 049 66 549 4 064 2 428 3 600 781 6 070 3 971 2 970 2 805
494 732 92 668 203 991 248 476 173 712 164 752 197 711 221 409 221 172
682 744 919 923 836 5 274 4 756 4 163
494 732 91 986 203 247 247 557 172 789 163 916 192 437 216 653 217 009
624 425 369 515 537 27 248 29 121 26 867 24 587 26 158 39 046
265 639
624 425 369 249 898 27 248 29 121 26 867 24 587 26 158 39 046
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 440 733 12 685 085 48 645 760 85 082 952 67 676 672 50 313 328 57 855 832 36 658 860 38 454 712
3 001 639 1 124 481 2 822 376 7 742 734 20 325 802 22 071 260 18 446 192 16 986 446 15 843 541
331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940
331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940 331 940
25 250 000 25 250 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000
33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
467 157 1 403 593
467 157 1 403 593
-25 256 124 -19 542 758 -15 089 557 -3 442 925 -293 874 -3 918 944 -5 378 687 -6 521 593 -8 006 217
10 632 678 10 632 678 10 632 677 10 632 677 10 632 677 7 007 608 5 547 864 4 404 959 2 920 335
-35 888 800 -30 175 436 -25 722 234 -14 075 602 -10 926 551 -10 926 552 -10 926 551 -10 926 552 -10 926 552
2 642 628 -4 947 895 -4 453 201 -11 646 632 -3 149 051 3 625 069 1 459 744 1 142 905 1 484 624
1 439 094 11 559 534 45 823 216 77 340 112 47 350 836 28 242 072 39 409 644 19 672 416 22 611 172
4 390 5 188 4 744 8 452 6 516 5 832 5 945 6 216
4 390 5 188 4 744 8 452 6 516 5 832 5 945 6 216
1 246 687 9 513 533 45 313 220 74 700 896 45 326 292 27 314 596 38 774 084 17 988 658 18 534 462
10 078 8 705 021 19 788 078 23 100 186 17 033 706 17 684 524 15 549 402 15 810 356 16 262 996
3 056 6 768 772 15 480 929 18 445 876 12 063 851 11 727 594 10 832 284
7 022 1 936 249 4 307 149 4 654 311 4 969 855 5 956 930 4 717 118 15 810 356 16 262 996
951 088 135 007 23 649 100 45 545 304 25 950 028 6 695 701 20 870 456
151 515
168 354 61 961 75 498 52 929 102 131 59 097 48 034 51 948 47 541
64 488 15 617 49 298 36 627 54 164 37 090 29 776 32 694 34 182
52 679 595 927 1 745 187 5 959 319 2 185 505 2 835 019 2 273 873 2 092 125 2 036 713
6 061 6 527 759 3 165 2 542 1 535 1 515
190 421 2 041 006 503 112 2 633 966 2 013 603 919 925 628 731 1 677 230 4 069 684
17 691 46 106 55 407 100 508 87 770 59 977 1 356 230 3 668 484
190 421 2 023 315 457 006 2 578 559 1 913 095 832 155 568 754 321 000 401 200
1 986 605 1 697 512 2 488 1 034 996 582 810
1 070 168 102 39
118 63
1 070 50 39 39