AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.09.2003

PPS Group a.s.
(historické názvy)

Od 25.01.2002 ODIEN/SEVIS reeng a.s.

Od 14.10.1996 SEVIS reeng, a.s.

Aktuálna adresa od 26.09.2003

Tajovského 7, Detva, 96212
(historické adresy)

Od 14.11.2002 Pažického 6178/1A, Bratislava, 81106

Od 25.01.2002 Dolné Rudiny 1, Žilina, 01091

Od 14.10.1996 Kuzmányho 8, Žilina, 01001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[12] Pozemky (031) - 092A
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
[23] Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[31] Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)
[32] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[33] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[34] Výrobky (123) - 194
[36] Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/
[37] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A
[38] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)
[45] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[49] Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[59] Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[62] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[65] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[70] Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[77] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[78] Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[91] Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
[92] Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[103] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[104] Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
[105] Odložený daňový záväzok (481A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[109] Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
[110] Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[118] Bankové úvery r. 119 + r. 120
[119] Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
[120] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[121] Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
[124] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[125] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2013 2012
36 363 816 37 398 864
22 369 804 22 801 464
261 849 215 490
254 997 211 111
2 512
4 340 1 684
2 695
21 680 458 22 409 172
862 988 589 643
5 170 834 5 407 653
14 019 816 14 761 496
1 307 587 1 549 548
157 930 87 235
161 303 13 597
427 497 176 803
426 776 114 359
721 62 444
13 913 437 14 516 783
6 506 084 7 427 723
2 461 008 3 036 383
3 233 696 3 336 275
706 275 899 612
99 210 49 314
5 895 106 139
244 484 316 528
244 484 316 528
7 092 527 5 625 933
6 322 939 5 540 261
293 573
453 033
22 982 85 672
70 342 1 146 599
8 535 4 821
21 925 1 038 661
39 882 103 117
80 573 80 617
16 494 13 745
64 079 39 271
27 601
2013 2012
36 363 816 37 398 864
14 259 461 14 489 699
613 167 1 675 841
5 312 000 5 312 000
-4 698 833 -3 636 159
218 205 -74 240
218 205 -98 505
24 265
5 761 233 4 698 559
5 761 233 4 698 559
6 982 069 7 931 136
13 243 159 14 192 226
-6 261 090 -6 261 090
684 787 258 403
21 982 068 22 721 682
968 949 722 397
517 401 398 999
312 434 299 662
139 114 23 736
2 270 888 2 246 425
71 498 107 167
633 657 655 078
1 565 733 1 484 180
7 131 176 5 568 011
5 421 552 3 047 261
7 895 7 958
22 563
30 436 9 000
675 360 1 345 340
435 997 616 389
86 780 262 126
450 593 279 937
11 611 056 14 184 849
2 705 947 4 340 622
8 905 109 9 844 227
122 284 187 484
76 270 83 091
46 014 104 393