AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.12.1994

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.2014

Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104
(historické adresy)

Od 02.08.2005 Muchovo nám. č. 8, Bratislava, 85101

Od 10.06.2004 Muchovo nám. 8, Bratislava, 85101

Od 21.11.2000 Radlinského 27, Bratislava, 81107

Od 06.12.1994 Pečnianska 11, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[111] Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 451 024 4 250 711 4 878 284 5 054 004 5 569 214 6 247 684 6 618 647 6 422 121 6 419 037
526 640 658 445 780 192 882 890 929 186 1 047 565 1 197 440 1 297 716 2 788 862
526 640 658 445 780 192 882 890 929 186 1 047 565 1 197 440 1 297 716 2 788 862
1 903 1 903 1 903 1 903 1 903 1 903 1 903 1 903 254 841
478 395 546 512 586 765 623 448 704 630 773 505 865 769 917 863 2 124 801
45 626 109 017 190 214 255 931 222 653 272 157 329 768 377 950 409 220
716 1 013 1 310 1 608
3 534 195 3 187 822 3 668 711 3 725 559 4 168 233 4 561 279 4 794 254 4 543 682 3 083 330
1 794 494 1 805 382 2 112 163 2 128 549 1 931 331 2 736 985 2 414 937 1 947 138 1 558 756
452 4 023 6 184 2 114 3 422 2 489 2 063 2 366 2 257
1 794 042 1 801 359 2 105 979 2 126 435 1 927 909 2 734 496 2 412 874 1 944 772 1 556 499
273 319 261 691 242 343 205 273 179 603 167 075 174 604 167 456 154 426
273 319 261 691 242 343 205 273 179 603 167 075 174 604 19 907
273 319 261 691 242 343 205 273 179 603 167 075 174 604 19 907
167 456 134 519
1 026 796 853 815 983 959 937 684 1 514 859 1 207 663 1 851 913 2 029 448 1 102 497
752 950 455 265 644 677 571 644 668 917 801 142 851 712 753 821 688 827
329 278 45 021 265 536 235 690 238 677 235 554 235 192
423 672 410 244 379 141 335 954 430 240 565 588 616 520 753 821 688 827
3 043 79 784 17 718 53 708 216 96 605 447
270 803 318 766 321 564 312 332 845 726 309 916 1 000 201 1 275 627 413 223
439 586 266 934 330 246 454 053 542 440 449 556 352 800 399 640 267 651
18 024 13 529 19 167 32 442 17 795 19 402 21 632 42 724 32 850
421 562 253 405 311 079 421 611 524 645 430 154 331 168 356 916 234 801
390 189 404 444 429 381 445 555 471 795 638 840 626 953 580 723 546 845
1 432 6 162 10 892 210 633
59 315 57 194 57 718 67 433 45 738 49 951 69 008 60 984 56 402
330 874 347 250 371 663 378 122 424 625 582 727 547 053 519 529 489 810
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 451 024 4 250 711 4 878 284 5 054 004 5 569 214 6 247 684 6 618 647 6 422 121 6 419 037
133 270 123 248 99 531 126 056 66 682 36 318 75 454 66 118 55 703
14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838
14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838 14 838
600 000 500 000
1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 483
1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 483
-393 074 83 209 76 837 50 360 19 996 -126 927 49 797 39 381 -3 407
272 675 272 675 266 303 239 826 209 462 62 539 53 204 42 788
-665 749 -189 466 -189 466 -189 466 -189 466 -189 466 -3 407 -3 407 -3 407
-89 978 -476 283 6 372 59 374 30 364 146 923 9 335 10 415 42 789
4 189 295 4 010 256 4 630 393 4 753 171 5 318 431 5 982 572 6 423 387 6 105 244 6 009 187
79 915 113 002 155 345 176 054 117 236 104 939 131 321 151 461 285 940
34 360 37 181 36 813 41 173 42 605 46 228 46 192 56 878 72 141
16 240 14 052 13 860 10 564 2 397 615 12 279 17 525 13 839
9 965 36 922 64 410 81 797 29 714 12 334 9 057
19 350 24 847 40 262 42 520 42 520 45 762 72 850 77 058 190 903
4 040 370 3 839 716 4 397 735 4 497 459 5 132 926 5 804 020 6 227 504 5 921 799 5 678 979
2 955 194 2 434 417 3 217 581 3 185 590 3 776 867 5 060 424 4 863 117 4 309 709 3 331 684
2 884 629 2 346 014 3 102 913 3 094 910 3 663 447 4 839 657 4 508 469
70 565 88 403 114 668 90 680 113 420 220 767 354 648 4 309 709 3 331 684
637 798 1 106 803 809 475 928 145 1 013 802 540 338 1 112 601
1 228 158 1 963 895
127 206 118 851 140 494 130 758 117 594 117 333 103 408 105 646 92 424
81 502 76 532 90 586 86 828 76 441 70 461 69 736 67 569 59 575
109 872 74 624 107 853 135 594 135 866 9 483 75 606 200 020 96 244
128 798 28 489 31 746 30 544 12 356 5 981 3 036 10 697 135 157
69 010 57 538 77 313 79 658 68 269 73 613 64 562 31 984 44 268
64 760 53 288 73 063 79 658 64 019 69 363 60 312 31 984 44 268
4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
128 459 117 207 148 360 174 777 184 101 228 794 119 806 250 759 354 147
128 459 117 207 148 360 174 777 184 101 228 794 119 595 248 912 347 388
210 1 847
211 1 637 4 912