AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.07.1998

FREE ZONE SIPOX, a.s.

Aktuálna adresa od 10.07.1998

Kopčianska 92, Bratislava, 85203


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[26] Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[85] Emisné ážio (412)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
[92] Ostatné fondy (427, 42X)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[95] Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
7 057 594 7 317 710 7 259 986 7 724 720 8 027 355 7 348 642 7 436 557 6 324 983 6 447 413
6 498 713 6 737 570 6 977 188 7 454 883 7 724 828 7 005 819 7 066 855 5 953 023 6 274 056
3 804 634 4 028 294 4 248 996 4 475 793 4 699 442 4 019 313 2 726 054 2 776 210 2 883 843
1 796 001 1 796 001 1 796 001 1 796 001 1 796 001 1 796 001 1 796 001 1 796 001 1 796 001
1 964 909 2 170 642 2 384 961 2 603 986 2 824 220 711 507 818 283 925 059 1 028 036
43 724 61 651 68 034 75 806 79 221 76 178 59 029 54 760 59 806
1 435 627 52 741 390
2 694 079 2 709 276 2 728 192 2 979 090 3 025 386 2 986 506 4 340 801 3 176 813 3 390 213
2 386 247 2 399 644 2 426 160 2 671 559 2 693 166 2 655 588 4 046 960 577 048 599 797
2 236 154 2 340 795
96 598 271 608
257 868 259 668 252 068 247 568 272 257 270 955 293 841
207 050 118 050
49 964 49 964 49 964 59 963 59 963 59 963 59 963 59 963
558 222 579 276 279 974 260 329 293 895 331 183 362 009 361 429 163 876
276 933 217 559 206 777 202 376 254 462 261 299 313 905 287 967 153 308
269 668 217 559 202 838 202 316 254 402 261 239 310 961 286 209 151 443
123 135 120 896 127 894 125 177 134 449 185 154 197 803
146 533 96 663 74 944 77 139 119 953 76 085 113 158 286 209 151 443
7 265 3 939 60 60 60 707
2 237 1 758 1 865
281 289 361 717 73 197 57 953 39 433 69 884 48 104 73 462 10 568
1 901 985 321 1 127 146 1 596 250 1 671 1 287
279 388 360 732 72 876 56 826 39 287 68 288 47 854 71 791 9 281
659 864 2 824 9 508 8 632 11 640 7 693 10 531 9 481
236 1 041 477 499 1 548 1 579
659 864 2 824 9 272 7 591 11 163 7 194 8 983 7 902
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
7 057 594 7 317 710 7 259 986 7 724 720 8 027 355 7 348 642 7 436 557 6 324 983 6 447 413
4 554 916 4 592 287 4 604 047 4 854 396 4 867 473 4 844 935 6 242 686 5 125 263 5 221 081
4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226
4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226 4 315 226
1 371 055 1 371 055 1 371 055 1 371 055 1 371 055 1 371 055 1 371 055 1 371 055 1 371 055
54 037 52 562 52 562 51 708 51 708 51 708 51 708 48 073 25 238
54 037 52 562 52 562 51 708 51 708 51 708 51 708 48 073 25 238
11 054
11 054
-1 069 661 -1 056 263 -1 029 747 -784 348 -762 741 -790 819 600 579 -527 108 -356 871
-1 069 661 -1 056 263 -1 029 747 -784 348 -762 741 -800 319 591 079 -546 108 -442 871
9 500 9 500 19 000 86 000
-91 768 -105 048 -100 098 -107 775 -102 234 -95 882 -85 618 -154 688 -601 320
70 784 70 784 70 784 70 784 70 784 70 784 70 784 1 714 127 095
-162 552 -175 832 -170 882 -178 559 -173 018 -166 666 -156 402 -156 402 -728 415
-23 973 14 755 -4 951 8 530 -5 541 -6 353 -10 264 72 705 456 699
2 502 678 2 725 423 2 655 939 2 870 324 3 146 607 2 503 707 1 193 871 1 199 720 1 226 332
37 815 39 655 39 471 32 833 35 150 16 640 13 885 14 729 15 177
36 797 38 502 38 159 31 427 33 703 15 177 12 375 13 061 11 736
36 797 38 502 38 159 31 427 33 703 15 177 12 375 13 061 11 736
1 018 1 153 1 312 1 406 1 447 1 463 1 510 1 668 1 727
1 714
1 126 552 1 404 348 1 271 220 1 511 220 1 751 220 1 136 748 116 200 116 200 21 831
543 251 523 042 527 294 517 382 577 171 869 238 577 296 558 431 1 080 909
86 847 57 421 60 408 51 157 103 219 373 028 84 986 58 907 542 482
48 294 39 832 43 470 37 939 63 883 49 074 2 624
38 553 17 589 16 938 13 218 39 336 323 954 82 362 58 907 542 482
93 000 93 000 103 000 103 000 103 000 135 000 135 000 135 000 180 115
5 040 4 744 4 407 4 206 5 828 4 116 4 587 5 145 3 816
3 001 3 229 2 853 2 907 3 794 2 806 3 272 3 615 2 659
8 417 17 702 9 680 9 166 11 638 7 341 2 481 8 593 5 616
346 946 346 946 346 946 346 946 349 692 346 947 346 970 347 171 346 221
10 373 8 051 10 001 5 768 8 555 4 634 6 817 6 360 6 321
10 373 8 051 10 001 5 768 8 555 4 634 6 817 6 360 6 321
281 232 246 872 242 694 248 907 254 777 30 725 10 400 31 200 29 038
503 455 503 455 565 259 554 214 519 734 445 722 469 273 472 800 73 056
13 275
13 275