AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.07.2005

Energy Snina, a.s.
(historické názvy)

Od 15.06.2005 Proven, a.s.

Aktuálna adresa od 16.05.2007

Strojárska 4435, Snina, 06901
(historické adresy)

Od 02.12.2005 Strojáska 4435, Snina, 06901

Od 15.06.2005 Heydukova 6, Bratislava, 81108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[23] Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
2 680 51 305 252 022 100 764 3 266 628 3 859 252
2 681 51 304 251 945 72 374 3 261 861 3 811 344 6 833 493
120
1 346 463 2 171 267 2 919 916
2 681 3 130 104 685 15 240 15 452 16 490 2 274 103
500 110 616 57 134 536 348 288 157 1 057 032
47 554 36 644 1 363 598 1 335 430 582 442
49 278 244 417 -273 607 68 864 3 235 168 5 591 117 5 832 847
5 873 7 426 7 217 7 508 1 387 358 2 158 010 3 961 835
272 807
519 6 917 8 357 14 000 307 386 142 036 207 002
22 339 37 807 33 537 32 087 55 417 354 779 719 181
15 569 27 866 24 555 23 457 32 196 221 947 487 746
5 348 8 788 8 017 7 714 13 878 90 626 183 555
1 422 1 153 965 916 9 343 42 206 47 880
353 1 400 8 391 8 518 24 100 20 339 40 720
3 245 162 231 -292 496 5 745 131 551 2 061 061 629 417
3 245 162 231 32 499 5 745 131 551 609 741 629 417
-324 995 1 451 320
1 702 27 181 86 574 129 747 313 133 175 587
-125 588 -4 950 225 976 36
15 247 1 455 401 1 006 1 204 559 42 976 99 069
-46 597 -193 113 525 552 3 510 26 693 -1 779 773 1 000 646
-3 711 -11 093 89 111 -6 268 -332 829 -385 096 1 025 182
1 78 28 390 569 713 104 051 213 263
28 385 564 945 177 760
1 4 767 47 908 35 503
4 760 47 884
1 7 24 35 503
2 3 1
56 143
1 76 1
121 753 542 1 118 225 672 179 496 560 859
163 990 372 350
59 792 177 760 183 653
59 551 173 273
241 4 487 183 653
41 6
121 753 542 1 077 1 890 1 736 4 850
-121 -752 -464 27 272 344 041 -75 445 -347 596
-46 718 -193 865 525 088 30 782 370 734 -1 855 218 653 050
960 1 2 295 35 865
960 1 2 884 3
-589 35 862
-46 718 -193 865 525 088 29 822 370 733 -1 857 513 617 185