AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Ochrana súkromia a GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

Webový portál foaf.sk a prevádzkovateľ

 • Webový portál www.foaf.sk slúži na vyhľadanie prepojení fyzických a právnických osôb; po zadaní mena a priezviska fyzickej osoby, obchodného mena právnickej osoby, IČO alebo adresy do vyhľadávača zobrazí majetkové (v zmysle vlastníctva podielu v spoločnosti) a personálne prepojenia osôb s inými fyzickými a právnickými osobami. Hoci portál primárne spracúva výlučne údaje právnických osôb, jeho súčasťou je aj spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo pôsobili v týchto právnických osobách.
 • Prevádzkovateľom webového portálu www.foaf.sk je obchodná spoločnosť Foaf s.r.o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 36 774 421, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45838/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese info@foaf.sk.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Osobné údaje sú získavané z verejných registrov - oficiálnych registrov štátnych inštitúcií, najmä:

http://www.orsr.sk

https://kataster.skgeodesy.sk

https://www.vszp.sk

https://www.financnasprava.sk

http://www.socpoist.sk

http://www.union.sk

https://slovak.statistics.sk

https://www.justice.gov.sk

http://edane.drsr.sk

Získavané osobné údaje sú zverejnené vo verejných registroch v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 530/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Rozsah osobných údajov

 • Osobnými údajmi v zmysle GDPR sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu, v akom sú zverejnené vo verejných registroch.
 • Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt a funkcia, resp. postavenie v obchodnej spoločnosti (spoločník, akcionár, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, prokurista, likvidátor, člen dozornej rady, vedúci organizačnej zložky, komanditista, komplementár) a veľkosť obchodného podielu v spoločnosti a to vrátane historických záznamov. Prevádzkovateľ nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov a nespracúva osobné údaje detí.

Účel a právny základ spracúvania

 • Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je oprávnený záujem verejnosti a prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je informovanie verejnosti a teda realizácia základného práva na informácie garantovaného čl. 11 a práva na prístup k dokumentom garantovaného v čl. 42 Charty základných práv Európskej únie. Spracúvaním osobných údajov ich zverejnením na webovej stránke prevádzkovateľa je sledovaný oprávnený záujem verejnosti spočívajúci v realizácii základného práva na informácie, ktoré sú následne využívané napr. na zvýšenie transparentnosti,  zistenie existencie prepojení fyzických a právnických osôb, zisťovania kredibility alebo v rámci výkonu dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
 • Predmetom činnosti prevádzkovateľa je počítačové spracovanie údajov a prevádzkovanie webovej stránky www.foaf.sk, prostredníctvom ktorej dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je preto obchodným cieľom prevádzkovateľa a jeho hlavnou podnikateľskou činnosťou. Spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb je preto sledovaný aj oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci vo výkone zárobkovej obchodnej činnosti.
 • Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Prenos do tretích krajín

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci EÚ. Server prevádzkovateľa je umiestnený na území EÚ.
 • Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín, ani ho nezamýšľa uskutočňovať.

Lehota uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v závislosti od doby ich zverejňovania na zdrojovom registri. Po výmaze dát na zdrojovom registri sú spracúvané po dobu 10 rokov.

Poučenie o právach dotknutej osoby.

 • Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:
  • žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané,
  • právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • V prípade uplatnenia niektorého z práv garantovaných GDPR je možné prevádzkovateľa kontaktovať poštou na adrese Foaf s.r.o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@foaf.sk. 

Príjemcovia

Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej nám IT služby, pričom prevádzkovateľ pri výbere dodávateľov postupoval starostlivo tak, aby bola v čo najvyššej možnej miere zabezpečená ochrana osobných údajov dotknutých osôb.

Vzhľadom na charakter portálu www.foaf.sk sú osobné údaje dotknutých osôb sprístupňované používateľom portálu, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a preto sú povinní dodržiavať všetky povinnosti vzťahujúce sa na prevádzkovateľov v zmysle GDPR.

Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov - registrovaní zákazníci

Webový portál foaf.sk a prevádzkovateľ

 • Webový portál www.foaf.sk slúži na vyhľadanie prepojení fyzických a právnických osôb; po zadaní mena a priezviska fyzickej osoby, obchodného mena právnickej osoby, IČO alebo adresy do vyhľadávača zobrazí majetkové (v zmysle vlastníctva podielu v spoločnosti) a personálne prepojenia osôb s inými fyzickými a právnickými osobami. Hoci portál primárne spracúva výlučne údaje právnických osôb, jeho súčasťou je aj spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo pôsobili v týchto právnických osobách.
 • Prevádzkovateľom webového portálu www.foaf.sk je obchodná spoločnosť Foaf s.r.o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 36 774 421, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45838/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese info@foaf.sk.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke www.foaf.sk za účelom registrácie a objednávky služby rozšíreného poskytovania informácií.

Rozsah osobných údajov

 • Osobnými údajmi v zmysle GDPR sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu, v akom sú zverejnené vo verejných registroch.
 • Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje a to v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mailový kontakt, telefónne číslo. Prevádzkovateľ nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov a nespracúva osobné údaje detí.

Účel a právny základ spracúvania

 • Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, t. j. prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť poskytovania služieb zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však 10 rokov od zániku zmluvy.
 • Prevádzkovateľ zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje aj s cieľom kontaktovať dotknuté osoby v súvislosti s novinkami a ponukami svojich služieb. Takéto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa propagovať a poskytovať údaje o svojich produktoch a službách. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na tento účel po dobu 10 rokov od ich získania.
 • Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Prenos do tretích krajín

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci EÚ. Server prevádzkovateľa je umiestnený na území EÚ.
 • Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín, ani ho nezamýšľa uskutočňovať.

Poučenie o právach dotknutej osoby.

 • Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:

-       žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané,

-       právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

-       právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,

-       právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • V prípade uplatnenia niektorého z práv garantovaných GDPR je možné prevádzkovateľa kontaktovať poštou na adrese Foaf s.r.o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@foaf.sk.

Príjemcovia

Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej nám IT služby, pričom prevádzkovateľ pri výbere dodávateľov postupoval starostlivo tak, aby bola v čo najvyššej možnej miere zabezpečená ochrana osobných údajov dotknutých osôb.